Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Styrelsen för Hemply Balance avser att föreslå en företrädesemission av units om cirka 4,8 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 4,0 MSEK

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) avser att föreslå att årsstämman i Bolaget den 30 juni 2023 fattar beslut om emission av högst 14 114 685 aktier och lika många teckningsoptioner att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen föreslår också att årsstämman bemyndigar styrelsen att, om Företrädesemissionen fulltecknas, fatta beslut om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av ytterligare högst 11 669 784 Units på motsvarande villkor (”Övertilldelningsoptionen”).

Styrelsen för Hemply Balance avser att föreslå en företrädesemission av units om cirka 4,8 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 4,0 MSEK2023-05-24T12:15:00+02:00

Hemply Balance offentliggör utfall av riktad nyemission

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) beslutade om en riktad emission om maximalt 400 000 aktier till en teckningskurs om 5 SEK på extra bolagsstämma den 12 juli kl. 16:00 (den ”Riktade Emissionen”). Totalt tecknades 384 000 aktier, innebärande en teckningsgrad om 96 procent. Av de tecknade aktierna har cirka 28 procent kvittats mot fordran och cirka 72 procent har erlagts med kontant betalning. Bolaget tillförs cirka 1350 TSEK efter emissionskostnader och kvittning.

Hemply Balance offentliggör utfall av riktad nyemission2022-08-17T08:00:00+02:00

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående riktade emissionen till och med den 16 augusti 2022.

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission2022-07-14T15:54:00+02:00

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman i juni 2021 fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 124 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden är en del av betalning av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o (”Hemp Juice”) som Bolaget tidigare annonserat.

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has, with the support of authorization from the Annual General Meeting in June 2021, decided on a directed set-off issue of 124 000 shares. The set of issue is part of the payment for the acquisition of Hemp Juice Sp. z o.o ("Hemp Juice") as previously announced by The Company.

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00