Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance meddelar sista dag för handel med BTU

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 februari 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) kommer därmed ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTU är den 3 maj 2024, avstämningsdag för omvandling från BTU till stamaktier är den 7 maj 2024 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 maj 2024.

Hemply Balance meddelar sista dag för handel med BTU2024-04-29T16:20:00+02:00

Hemply Balance offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission och beslutar om riktad kvittningsemission av aktier

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ''Bolaget'') offentliggör idag slutligt utfall i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier (”Företrädesemissionen”) för vilken teckningsperioden avslutades den 18 april 2024. Genom teckning med och utan stöd av uniträtter, samt genom infriande av emissionsgarantin, har totalt 38 324 317 units (motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen) tecknats i Företrädesemissionen som tillför Bolaget cirka 2,7 MSEK före transaktionskostnader varav cirka 1,93 MSEK tecknats genom kvittning av fordran. Teckningssammanställningen visar att 20 581 684 units (motsvarande cirka 53,7 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med och utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 99 procent genom garantiåtaganden från långivarna under Låneavtalet (såsom definierat under rubriken Övertilldelningsoption nedan) om 2,65 MSEK som nu delvis har tagits i anspråk. Med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 25 mars 2024, och mot bakgrund av att Företrädesmissionen blivit fulltecknad, har styrelsen i Hemply Balance idag också beslutat om en riktad kvittningsemission av 41 886 252 aktier till långivarna under Låneavtalet (”Övertilldelningsoptionen”), varigenom långivarna kvittar cirka 1,47 MSEK av sina fordringar under ett låneavtal med Bolaget. Genom Övertilldelningsoptionen blir Hemply Balance skuldfritt.

Hemply Balance offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission och beslutar om riktad kvittningsemission av aktier2024-04-22T10:55:00+02:00

Idag inleds teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission

Idag, den 4 april 2024, inleds teckningsperioden i Hemply Balance Holding AB:s (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”). Företrädesmissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,12 MSEK.

Idag inleds teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission2024-04-04T08:30:00+02:00

Hemply Balance offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemissionen

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”) i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hemplybalance.com och Aqurat Fondkommission AB:s (”Aqurat”) webbplats www.aqurat.se från och med idag den 28 mars 2024.

Hemply Balance offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemissionen2024-03-28T09:00:00+02:00

Hemply Balance avser att genomföra en företrädesemission om cirka 2,7 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 2,7 MSEK

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) avser att föreslå att kommande extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om emission av högst 76 648 634 aktier att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen föreslår också att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, om Företrädesemissionen fulltecknas, fatta beslut om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av ytterligare högst 75 854 429 aktier på motsvarande villkor (”Övertilldelningsoptionen”). Av praktiska skäl sker teckning av aktier i Units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie.

Hemply Balance avser att genomföra en företrädesemission om cirka 2,7 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 2,7 MSEK2024-02-22T10:08:00+02:00

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3

Idag, den 2 februari 2024, är sista dag för utnyttjande av Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 ("Teckningsoptionerna").

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO32024-02-02T09:30:00+02:00

Nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inleds idag den 23 januari 2024

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2023, i samband med en företrädesemission, 14 114 680 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 690 900 teckningsoptioner av serie TO3. Nyttjandeperioden inleds idag den 23 januari 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,035 SEK per aktie.

Nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inleds idag den 23 januari 20242024-01-23T09:30:00+02:00

Hemply Balance förlänger lån

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 30 september 2023. Bolaget har sedan dess genomfört en företrädesemission i vilken långivarna kvittade cirka 4,5 MSEK av sin fordran på Bolaget. Hemply Balance och långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga resterande del av lånet till och med 29 februari 2024.

Hemply Balance förlänger lån2023-09-29T13:45:00+02:00

Hemply Balance offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission och beslutar om riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ''Bolaget'') offentliggör idag slutligt utfall i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) för vilken teckningsperioden avslutades den 31 augusti 2023. Genom teckning med och utan stöd av uniträtter, samt genom infriande av emissionsgarantin, har totalt 1 411 468 units (motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen) tecknats i Företrädesemissionen som tillför Bolaget cirka 4,8 MSEK före transaktionskostnader varav cirka 3,5 MSEK tecknats genom kvittning av fordran. Teckningssammanställningen visar att 481 142 units (motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med och utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 83 procent genom garantiåtaganden från långivarna under Låneavtalet (såsom definierat under rubriken Övertilldelningsoption nedan) om 4 MSEK som nu delvis har tagits i anspråk. Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2023, och mot bakgrund av att Företrädesmissionen blivit fulltecknad, har styrelsen i Hemply Balance idag också beslutat om en riktad kvittningsemission av 4 690 900 aktier och 4 690 900 teckningsoptioner av serie 2023/2024:2 till långivarna under Låneavtalet (”Övertilldelningsoptionen”), varigenom långivarna kvittar cirka 1,6 MSEK av sina fordringar under ett låneavtal med Bolaget. Genom Övertilldelningsoptionen minskar Bolagets skulder med cirka 1,6 MSEK.

Hemply Balance offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission och beslutar om riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner2023-09-04T21:00:00+02:00

Hemply Balance offentliggörande av slutgiltigt utfall i företrädesemissionen sker den 4 september

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har tidigare offentliggjort att förväntat datum för offentliggörande av preliminärt utfall i Bolagets företrädesemission var den 31 augusti 2023. Som följd av administrativa skäl kommer ett preliminärt utfall inte kunna offentliggöras. Sammanställningen fortgår och ett slutligt utfall beräknas offentliggöras på måndag den 4 september 2023, enligt tidigare kommunicerad tidplan.

Hemply Balance offentliggörande av slutgiltigt utfall i företrädesemissionen sker den 4 september2023-09-01T13:50:00+02:00