Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Hemply Balance webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

2024 – Årsstämma

Dokument Ladda ner
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

2024 – Extra bolagsstämma mars

Dokument Ladda ner
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse 13 kap 6 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § ABL

2023 – Extra bolagsstämma oktober

Dokument Ladda ner
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma – Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

2023 – Årsstämma

Dokument Ladda ner
Hemply Balance Holding AB (publ) – Teckningsoptionsvillkor Serie 2023-2024.1
Kallelse till Årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)
Fullmaktsformulär Hemply Balance Holding AB (publ)

2022 – Extra bolagsstämma Oktober

Dokument Ladda ner
Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

2022 – Extra bolagsstämma Juli

Dokument Ladda ner
Kommuniké från extra bolagsstämma 12 juli 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Hemply Balance Holding AB (publ)
Formulär poströstning extra bolagsstämma Hemply Balance Holding AB (publ)

2022

Dokument Ladda ner
Kommuniké från årsstämma 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)
Resultatdisposition och revisionsberättelse
Revisorns yttrande och styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Kallelse till Årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)
Fullmaktsformulär Hemply Balance Holding AB (publ)
Formulär poströstning Hemply Balance Holding AB (publ)

2021

Dokument Ladda ner
Kommuniké från årsstämman 2021 i Hemply Balance Holding AB (publ)
Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning