Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Hemply Balance webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Dokument Ladda ner
Kommuniké från årsstämman 2021 i Hemply Balance Holding AB (publ)
Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning

General Meetings

According to the Swedish Companies Act (2005:551), the Annual General Meeting is the company’s highest decision-making body. At the Annual General Meeting, the shareholders exercise their voting rights on key issues, such as approval of income statements and balance sheets, disposition of the company’s results, granting discharge from liability for the board members and CEO, election of board members and auditors and remuneration to the board and auditors.

The Annual General Meeting must be held within six months from the end of the financial year. In addition to the Annual General Meeting, it may be called an Extraordinary General Meeting. According to the Articles of Association, notice of the Annual General Meeting is given by advertising in Post- och Inrikes Tidningar and by keeping the notice available on the Hemply Balance website. That summons has been issued shall at the same time be announced in Svenska Dagbladet.

Document Download
Kommuniké från årsstämman 2021 i Hemply Balance Holding AB (publ)
Notice of the Annual General Meeting
Proxy form
Post voting form