DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I HEMPLY BALANCE HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) avser att föreslå att kommande extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om emission av högst 76 648 634 aktier att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen föreslår också att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, om Företrädesemissionen fulltecknas, fatta beslut om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av ytterligare högst 75 854 429 aktier på motsvarande villkor (”Övertilldelningsoptionen”). Av praktiska skäl sker teckning av aktier i Units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie.

 Sammanfattning av de huvudsakliga villkoren i Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 38 324 317 Units, bestående av högst 76 648 634 aktier. Varje Unit består av två (2) aktier.
  • Befintliga aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 2 april 2024. En (1) uniträtt berättigar till teckning av två (2) aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningsperioden löper från och med den 4 april 2024 till och med den 18 april 2024. Handel med uniträtter beräknas pågå mellan den 4 april 2024 till och med den 15 april 2024.
  • Emissionskursen i Företrädesemissionen ska motsvara samma kurs som vid nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som avslutades den 2 februari 2024 avrundat till tre (3) decimaler, dvs 0,035 SEK, innebärande att den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen vid full teckning kommer att uppgå till 2 682 702,19 SEK före emissionskostnader. Emissionskursen utgör vederlag för de nyemitterade aktierna. Betalning av de aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ska ske kontant eller genom kvittning av fordran mot Bolaget. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till att stärka Bolagets finansiella ställning. Genom Övertilldelningsoptionen kan Bolaget vid full teckning komma att tillföras ytterligare 2 654 905,015 SEK före emissionskostnader. Betalning av de aktier som kan komma att emitteras genom Övertilldelningsoptionen ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget. Rätt att teckna aktier i Övertilldelningsoptionen ska tillkomma långivarna under Låneavtalet (definierat nedan).
  • Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 29 september 2023 att man förlängt återstående delen av ett lån som upptogs under 2021. Per den 29 september 2023 uppgick Bolagets skuld till långivarna till 1,97 MSEK (se även pressmeddelanden den 29 mars 2023, 17 oktober 2022 och den 25 november 2021 för närmare information om förlängning av låneavtalet samt om det ursprungliga låneavtalet; ”Låneavtalet”). Bolaget har enligt Låneavtalet en ensidig konverteringsrätt innebärande att Bolaget kan påkalla konvertering av hela det utestående lånebeloppet inklusive räntor och avgifter till en kurs motsvarade aktiens kvotvärde (f.n. 0,024). Efter förhandling med Långivarna har man kommit överens om att konvertering av hela lånebeloppet inklusive räntor och avgifter ska ske till samma teckningskurs som under nyttjandeperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som avslutades den 2 februari 2024, dvs 0,035 SEK
  • Långivarna under Låneavtalet har förklarat sig villiga att ställa ut en emissionsgaranti om 2 654 905 SEK avseende Företrädesemissionen som aktualiseras om och i den mån Företrädesemissionen inte blir fulltecknad på annat sätt. Företrädesemissionen garanteras härigenom till cirka 99 procent. Emissionsgarantin är inte säkerställd genom pantsättning eller liknande säkerhetsarrangemang och ingen garantiprovision kommer att utgå. Emissionsgarantin ska kunna infrias genom kvittning av fordringar under Låneavtalet, och kan således användas av långivarna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot Bolaget till följd av ovannämnda konverteringsbeslut. Om emissionsgarantin, på grund av stort intresse bland befintliga aktieägare att delta i Företrädesemissionen, helt eller delvis inte aktualiseras, ska konvertering i stället ske genom utnyttjande av Övertilldelningsoptionen. Övertilldelningsoptionen ska således kunna utnyttjas även om Företrädesemissionen blir fulltecknad på grund av att långivarna delvis infriar emissionsgarantin.
  • Syftet med den avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Övertilldelningsoptionen innebär är att minska Bolagets skuldsättning samt att undvika att Bolaget handlar i strid mot villkoren i Låneavtalet, vilket skulle kunna leda till rätt för långivarna att säga upp Låneavtalet till betalning i förtid. Grunden för emissionskursen i Övertilldelningsoptionen följer villkoren i Företrädesemissionen som fastställts genom affärsmässig förhandling. Styrelsens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att utforma Övertilldelningsoptionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt så att Bolaget kan minska sin skuldbörda och minska risken för likviditetsproblem samtidigt som man stärker bolagets finansiella ställning inför framtida strategiska affärsbeslut.
  • Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen förutsätter höjning av gränserna för antal aktier som anges i Bolagets bolagsordning. Styrelsen avser att föreslå att kommande extra bolagsstämma i Bolaget även fattar beslut om sådana nödvändiga bolagsordningsändringar. För giltiga beslut erfordras att samtliga förslag biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.
  • Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med upp till 76 648 634 till högst 114 972 951, och aktiekapitalet kommer att öka med upp till cirka 1 839 567,22 SEK till högst cirka 2 759 350,82 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer vid full teckning en utspädningseffekt om upp till cirka 67 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Genom Övertilldelningsoptionen kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med ytterligare upp till 75 854 429 till högst 190 827 380, och aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare upp till cirka 1 820 506,29 SEK till högst cirka 4 579 857,11 SEK. För befintliga aktieägare uppkommer vid full teckning en utspädningseffekt om ytterligare upp till cirka 40 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@hemplybalance.com
 
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk