DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ''Bolaget'') offentliggör idag slutligt utfall i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) för vilken teckningsperioden avslutades den 31 augusti 2023. Genom teckning med och utan stöd av uniträtter, samt genom infriande av emissionsgarantin, har totalt 1 411 468 units (motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen) tecknats i Företrädesemissionen som tillför Bolaget cirka 4,8 MSEK före transaktionskostnader varav cirka 3,5 MSEK tecknats genom kvittning av fordran. Teckningssammanställningen visar att 481 142 units (motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med och utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 83 procent genom garantiåtaganden från långivarna under Låneavtalet (såsom definierat under rubriken Övertilldelningsoption nedan) om 4 MSEK som nu delvis har tagits i anspråk. Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2023, och mot bakgrund av att Företrädesmissionen blivit fulltecknad, har styrelsen i Hemply Balance idag också beslutat om en riktad kvittningsemission av 4 690 900 aktier och 4 690 900 teckningsoptioner av serie 2023/2024:2 till långivarna under Låneavtalet (”Övertilldelningsoptionen”), varigenom långivarna kvittar cirka 1,6 MSEK av sina fordringar under ett låneavtal med Bolaget. Genom Övertilldelningsoptionen minskar Bolagets skulder med cirka 1,6 MSEK.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 31 augusti 2023 och teckningssammanställningen visar att 481 142 units (motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med och utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen, varav 300 365 units (motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av uniträtter, och 180 777 units (motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen) har tecknats utan stöd av uniträtter. Av de 481 142 units som tecknats med och utan stöd av uniträtter har 102 040 units, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom kvittning av fordringar med stöd av styrelsens kvittningsmedgivande i efterhand.
 
Företrädesemissionen var på förhand säkerställd av långivarna till cirka 83 procent genom garantiåtaganden om 4 MSEK som nu delvis har tagits i anspråk genom kvittning av fordringar under ett låneavtal mellan emissionsgaranterna och Bolaget i enlighet med vad som tidigare kommunicerats och angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 16 augusti 2023. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 66 procent av Företrädesemissionen.
 
Genom teckning med och utan stöd av uniträtter, samt genom teckning av emissionsgaranterna, har totalt 1 411 468 units (motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen) tecknats i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK (inklusive minskade skulder) före transaktionskostnader. Sammantaget har cirka 3,54 MSEK i Företrädesemissionen tecknats genom kvittning av fordringar.
 
Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som styrelsen har beslutat om och som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 16 augusti 2023. Endast de som tilldelats units kommer att meddelas.
 
Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 37, 2023. Handel i de nya aktierna kommer att inledas i samband med att BTU ombokas till aktier och teckningsoptioner, vilket förväntas ske vecka 38, 2023.
 
Övertilldelningsoption
Styrelsen i Hemply Balance har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023 och mot bakgrund av att Förträdesemissionen blivit fulltecknad, om Övertilldelningsoptionen till långivarna under Låneavtalet (såsom definierat nedan). Övertilldelningsoptionen omfattar totalt 4 690 900 aktier och 4 690 900 teckningsoptioner av serie 2023/2024:2 att tecknas tillsammans i en så kallad unit, där varje unit består av 10 aktier och 10 teckningsoptioner av serie 2023/2024:2. Rätt att teckna units ska endast tillkomma långivarna till Bolaget enligt ett låneavtal som ursprungligen ingicks i november 2021 och sedan förlängdes i två omgångar den 17 oktober 2022 respektive den 29 mars 2023 (”Låneavtalet”) (se pressmeddelanden den 29 mars 2023, 17 oktober 2022 och den 25 november 2021 för närmare information om förlängning av Låneavtalet samt om det ursprungliga Låneavtalet). Teckningskursen för en unit uppgår till 3,43 kronor, motsvarande 0,343 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen följer villkoren i Låneavtalet som fastställts genom affärsmässig förhandling. Teckningsoptionerna av serie 2023/2024:2 emitteras vederlagsfritt. Emissionslikviden erläggs genom att långivarna kvittar cirka 1,6 MSEK av sina fordringar gentemot Bolaget under Låneavtalet. Genom Övertilldelningsoptionen minskar Bolagets skulder med cirka 1,6 MSEK.
 
Syftet med den avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Övertilldelningsoptionen innebär är att minska Bolagets skuldsättning samt att undvika att Bolaget handlar i strid mot villkoren i Låneavtalet, vilket skulle kunna leda till rätt för långivarna att säga upp Låneavtalet till betalning i förtid. Grunden för emissionskursen i Övertilldelningsoptionen följer villkoren i Låneavtalet som fastställts genom affärsmässig förhandling. Styrelsens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att utforma Övertilldelningsoptionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt så att Bolaget kan minska sin skuldbörda och minska risken för likviditetsproblem.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen (för den del som avser aktier) ökar aktiekapitalet i Bolaget med 4 838 026,266522 SEK, från 967 605,596070 SEK till 5 805 631,862592 SEK, genom utgivande av 14 114 680 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 2 822 937 till 16 937 617 aktier. Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår till cirka 83,33 procent. Genom Övertilldelningsoptionen (för den del som avser aktier) ökar aktiekapitalet med ytterligare 1 607 878,989366 SEK (efter registrering av Företrädesemissionen) till 7 413 510,851958 SEK, genom utgivande av ytterligare 4 690 900 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 16 937 617 aktier (efter registrering av Företrädesemissionen) till 21 628 517. Utspädningen i Övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 17,82 procent.
 
Teckningsoptioner
Teckningsoptionerna av serie 2023/2024:1 och serie 2023/2024:2 berättigar till aktieteckning från och med den 23 januari 2024 till och med den 2 februari 2024. Teckningsoptionerna berättigar till aktieteckning till en teckningskurs motsvarande 30 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME mellan den 2 januari 2024 och den 17 januari 2024 (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiernas kvotvärde). Genom emissionerna av teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 respektive serie 2023/2024:2 ökas Bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till aktieteckning, med ytterligare 6 445 905,255888 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
 
Varken detta pressmeddelande eller informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen utgör ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.