DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I HEMPLY BALANCE HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) årsstämma den 30 juni 2023 beslutade, som tidigare kommunicerats, om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 (”Företrädesemissionen”) att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”). Hemply Balance offentliggör idag villkoren för Företrädesemissionen, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, samt närmare tidplan för Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 411 468 Units, bestående av högst 14 114 680 aktier och högst 14 114 680 teckningsoptioner av serie 2023/2024:1. Varje Unit består av tio (10) aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie 2023/2024:1.
 • Rätt att teckna Units ska tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen den 15 augusti 2023.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
 • Teckningsperioden löper från och med den 17 augusti 2023 till och med den 31 augusti 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
 • Teckningskursen är 3,43 SEK per Unit, motsvarande 0,343 SEK per ny aktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter blir den 11 augusti 2023 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter blir den 14 augusti 2023.
 • Handel med uniträtter ska ske från och med den 17 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.
 • Teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 som emitteras kommer att löpa från och med den 23 januari 2024 till och med den 2 februari 2024.
 • Teckningsoptionerna av serie 2023/2024:1 kommer att berättiga till aktieteckning till en teckningskurs motsvarande 30 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME mellan den 2 januari 2024 och den 17 januari 2024 (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiernas kvotvärde).
 • Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med upp till 14 114 680 till högst 16 937 617, och aktiekapitalet kommer att öka med upp till cirka 4 838 026,266522 SEK till högst cirka 5 805 631,862592 SEK.
 • Genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 ökas Bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till aktieteckning, med högst 4 838 026,266522 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om upp till cirka 83 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (före eventuell aktieteckning med stöd av teckningsoptioner).
 • Långivarna under Låneavtalet (såsom definierat under rubriken ”Övertilldelningsoption” nedan) har ställt ut en emissionsgaranti om 4 000 000 SEK avseende Företrädesemissionen som aktualiseras om och i den mån Företrädesemissionen inte blir fulltecknad på annat sätt. Företrädesemissionen garanteras härigenom till cirka 83 procent. Emissionsgarantin är inte säkerställd genom pantsättning eller liknande säkerhetsarrangemang. Emissionsgarantin ska kunna infrias genom kvittning av fordringar under Låneavtalet. Om emissionsgarantin, på grund av stort intresse bland befintliga aktieägare att delta i Företrädesemissionen, helt eller delvis inte aktualiseras, ska kvittning av fordringar under Låneavtalet i stället kunna ske genom utnyttjande av Övertilldelningsoptionen (såsom definierat nedan). Övertilldelningsoptionen ska således kunna utnyttjas även om Företrädesemissionen blir fulltecknad på grund av att långivarna delvis infriar emissionsgarantin.
 • Ett informationsmemorandum innehållandes bland annat fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att publiceras senast den 16 augusti 2023.

Villkor för Företrädesemissionen
Bolaget ska emittera högst 1 411 468 Units, innefattande högst 14 114 680 aktier och högst 14 114 680 teckningsoptioner av serie 2023/2024:1. Varje Unit består således av tio (10) aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie 2023/2024:1. Genom nyemissionen av aktier ökas Bolagets aktiekapital med högst 4 838 026,266522 SEK. Genom emissionen av teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 ökas Bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till aktieteckning, med högst 4 838 026,266522 SEK.
 
Teckningskursen för en Unit ska uppgå till 3,43 SEK, motsvarande 0,343 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant (styrelsen kan dock komma att utnyttja möjligheten enligt aktiebolagslagen att lämna kvittningsmedgivande i efterhand). Teckningsoptionerna av serie 2023/2024:1 emitteras vederlagsfritt.
 
Rätt att teckna Units ska tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen den 15 augusti 2023. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
 
Teckning av Units ska ske från och med den 17 augusti 2023 till och med den 31 augusti 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter blir den 11 augusti 2023 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter blir den 14 augusti 2023. Handel med uniträtter ska ske från och med den 17 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.
 
Teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 som emitteras kommer att löpa från och med den 23 januari 2024 till och med den 2 februari 2024. Teckningsoptionerna av serie 2023/2024:1 kommer att berättiga till aktieteckning till en teckningskurs motsvarande 30 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME mellan den 2 januari 2024 och den 17 januari 2024 (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiernas kvotvärde). Sedvanliga omräkningsvillkor gäller och finns publicerade på Bolagets hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter 11 augusti 2023
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter 14 augusti 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 15 augusti 2023
Förväntat datum för offentliggörande av informationsmemorandum 16 augusti 2023 
Handel med uniträtter 17 – 28 augusti 2023
Teckningsperiod 17 – 31 augusti 2023
Handel med betald tecknad Unit (BTU) 17 augusti 2023 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket
Förväntat datum för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 31 augusti 2023
Förväntat datum för offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen 4 september 2023

Övertilldelningsoption
Styrelsen är av årsstämman den 30 juni 2023 bemyndigad att under en tid av fem månader besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner att tecknas tillsammans i en Unit utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av att Företrädesemissionen blir fulltecknad (även om det beror på att emissionsgarantin avseende företrädesemissionen infrias) (”Övertilldelningsoptionen”). I enlighet med beslut av årsstämman den 30 juni 2023 tillkommer rätt att teckna Units under Övertilldelningsoptionen endast långivarna under det låneavtal som ursprungligen ingicks i november 2021 och sedan förlängdes i två omgångar den 17 oktober 2022 respektive den 29 mars 2023 (”Låneavtalet”) (se pressmeddelanden den 29 mars 2023, 17 oktober 2022 och den 25 november 2021 för närmare information om förlängning av Låneavtalet samt om det ursprungliga Låneavtalet). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt under Övertilldelningsoptionen är att minska Bolagets skuldsättning samt att undvika att Bolaget handlar i strid mot villkoren i Låneavtalet, vilket skulle kunna leda till rätt för långivarna att säga upp Låneavtalet till betalning i förtid.
 
Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.