Hållbarhet

Hemply Balance Holding Hållbarhetspolicy

Syftet med policyn är att definiera Hemply Balance ställningstagande och riktlinjer för medverkan i byggandet av ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion. Hemply Balance ställer sig bakom Parisavtalets klimatmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hemply Balance vision är att med minsta möjliga miljöpåverkan tillgodose kunder med högkvalitativa hampaprodukter för att främja ett hälsosamt, starkt och balanserat liv.

Omfattning

Hållbarhet ska genomsyra allt arbete inom Hemply Balance. Hållbarhetspolicyn omfattar samtliga medarbetare och alla delar av Hemply Balance verksamhet inklusive samarbetspartners.

Hållbarhetspolicyn kompletteras av uppförandekoden för leverantörer som definierar riktlinjer för agerande i frågor om bland annat etik, antikorruption, professionellt agerande, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Principer för hållbarhetspolicy

  • Hållbarhetspolicyn ska vara grundläggande och vägledande för all verksamhet inom Hemply Balance koncernen.
  • Hemply Balance uppförandekod ska utgöra grunden för hållbarhetsarbetet inom koncernen.
  • Hemply Balance ska ha en öppenhet och föra kommunikation med intressenter för att finna långsiktiga lösningar och hållbara arbetssätt.
  • Hemply Balance ska ta ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av koncernens verksamhet.

Säkerhet och regelefterlevnad

Hemply Balance har idag två produktkategorier innefattande kosttillskott och kosmetiska produkter. Därtill innehåller Hemply Balance produkter i synnerhet fytocannabinoider. Av den anledningen värdesätter bolaget en djupgående kunskap om berörda regelverk på marknader man verkar inom och följer alltid lagar och förordningar gällande kosttillskott och kosmetiska produkter. Hemply Balance förhåller sig till regelförändringar på dessa marknader och har som uppgift att vara medvetna om förändringar sker. Skulle en konsument trots ovanstående få oönskad effekt av bolagets produktutbud anmäls detta till Läkemedelsverket.

Samhällsansvar

Hemply Balance värdesätter hälsa och välbefinnande hos bolagets anställda. Genom att skapa en arbetsplats med flextider, möjligheter och gemensamma aktiviteter förebyggs risken för ohälsa.

För att ställa krav på leverantörer kommer Hemply Balance arbeta för att leverantörsavtal ska innehålla en Supplier Code Of Conduct. Hemply Balance Supplier Code Of Conduct innefattar bland annat att leverantörer ska eftersträva likabehandling, goda arbetsvillkor och efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Miljöansvar

Hemply Balance har som huvudmål att producera hållbart, genom att erbjuda sina kunder helt plastfria produktbehållare. Bolaget har initierat kommunikation med leverantörer om vilka lösningsalternativ som finns. I dagsläget är uppemot 95% av samtliga produktförpackningar återvinningsbara. Bolagets vision är att kunna erbjuda plastfria produktbehållare år 2025. För att bidra ytterligare till en hållbar miljö har Hemply Balance som regel att enbart arbeta med helt naturliga och giftfria ingredienser.

Hemply Balance har som mål att kunna minska vattenförbrukningen vid produktion. Vid produktion av intimvårdsprodukterna förbrukas i genomsnitt 1 liter vatten per var tionde produkt. Hemply Balance strävar ständigt efter att hitta nya lösningar som kan minska vattenproduktionen

Ekonomiskt ansvar

Styrelsen och verkställande direktören tillgodoser alltid bolagets bästa vid beslutsfattande. Affärsverksamheten ska byggas på ett hållbart sätt och långsiktigt förfaringssätt. Besluten som tas ska i första hand bidra till att de finansiella resurserna förvaltas så företagets framtid säkras och att bolaget tar ansvar inför ägarna.

Årlig genomgång av viktiga riktlinjer

Hemply Balance tillhandahåller årligen en genomgång av de riktlinjer och policys som styrelsen beslutar för att säkerställa att anställda har god kunskap om dessa.

Styrelsen har antagit denna policy 2021-06-18

Uppförandekod för leverantörer

Hemply Balance intention med en uppförandekod för leverantörer är att säkerställa att all verksamhet genomsyras av ansvarsfullhet och ett etiskt uppträdande gentemot kunder, medarbetare, ägare, myndigheter och övrig omvärld. Målet är att samtliga leverantörer ska följa uppförandekoden och åtar sig genom skriftligt undertecknande ett eget ansvar att efterleva den.

Lagar, regler och förordningar

Hemply Balance åtar sig genom våra affärsprinciper att följa lagar, regler och fordringar i varje land där vi verkar och accepterar inte någon form av korruption. Uppförandekoden anger en nolltolerans för korruption och kräver att alla leverantörer följer tillämpliga lagar.

Miljö

Leverantören ska följa tillämplig lagstiftning och arbeta resurseffektivt vid användning av energi, vatten och andra råvaror. Leverantören ska ständigt arbeta för att minska den miljöpåverkan dennes verksamhet medför.

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter. Leverantören ska inte dra nytta av brott mot mänskligheten enligt internationell rätt.

Jämställdhet, löner och anställningsvillkor

Samtliga medarbetare ska ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter och behandlas med värdighet och respekt. Alla former av diskriminering, trakasserier, hot och övergrepp ska leverantören ha nolltolerans mot. Medarbetare ska alltid ha ett skriftligt och begripligt anställningsavtal. Medarbetaren ska med avtalets ingående bli lovad en levnadslön som minst uppfyller minimilön enligt lag eller avtal. Leverantören ska vid varje tillfälle betala med lagliga medel.

Efterlevnad

Hemply Balance åtar sig att göra alla affärspartners och medarbetare medvetna om koden och tillhandahåller den information som krävs för att följa den. Samtliga leverantörer ska underteckna koden.

Om en överträdelse mot koden uppdagas kommer överträdelsen att resultera i en utredning som kan leda till disciplinära åtgärder såsom varning, uppsägning, avsked eller åtal. Medarbetare eller leverantörer som upptäcker överträdelse mot uppförandekod ska så snart som möjligt rapportera till närmsta chef.