Hållbarhet

Hemply Balance Holding Hållbarhetspolicy

Syftet med policyn är att definiera Hemply Balance ställningstagande och riktlinjer för medverkan i byggandet av ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion. Hemply Balance ställer sig bakom Parisavtalets klimatmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hemply Balance vision är att med minsta möjliga miljöpåverkan tillgodose kunder med högkvalitativa hampaprodukter för att främja ett hälsosamt, starkt och balanserat liv.

Omfattning

Hållbarhet ska genomsyra allt arbete inom Hemply Balance. Hållbarhetspolicyn omfattar samtliga medarbetare och alla delar av Hemply Balance verksamhet inklusive samarbetspartners.

Hållbarhetspolicyn kompletteras av uppförandekoden för leverantörer som definierar riktlinjer för agerande i frågor om bland annat etik, antikorruption, professionellt agerande, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Principer för hållbarhetspolicy

  • Hållbarhetspolicyn ska vara grundläggande och vägledande för all verksamhet inom Hemply Balance koncernen.
  • Hemply Balance uppförandekod ska utgöra grunden för hållbarhetsarbetet inom koncernen.
  • Hemply Balance ska ha en öppenhet och föra kommunikation med intressenter för att finna långsiktiga lösningar och hållbara arbetssätt.
  • Hemply Balance ska ta ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av koncernens verksamhet.

Säkerhet och regelefterlevnad

Hemply Balance har idag två produktkategorier innefattande kosttillskott och kosmetiska produkter. Därtill innehåller Hemply Balance produkter i synnerhet fytocannabinoider. Av den anledningen värdesätter bolaget en djupgående kunskap om berörda regelverk på marknader man verkar inom och följer alltid lagar och förordningar gällande kosttillskott och kosmetiska produkter. Hemply Balance förhåller sig till regelförändringar på dessa marknader och har som uppgift att vara medvetna om förändringar sker. Skulle en konsument trots ovanstående få oönskad effekt av bolagets produktutbud anmäls detta till Läkemedelsverket.

Samhällsansvar

Hemply Balance värdesätter hälsa och välbefinnande hos bolagets anställda. Genom att skapa en arbetsplats med flextider, möjligheter och gemensamma aktiviteter förebyggs risken för ohälsa.

För att ställa krav på leverantörer kommer Hemply Balance arbeta för att leverantörsavtal ska innehålla en Supplier Code Of Conduct. Hemply Balance Supplier Code Of Conduct innefattar bland annat att leverantörer ska eftersträva likabehandling, goda arbetsvillkor och efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Miljöansvar

Hemply Balance har som huvudmål att producera hållbart, genom att erbjuda sina kunder helt plastfria produktbehållare. Bolaget har initierat kommunikation med leverantörer om vilka lösningsalternativ som finns. I dagsläget är uppemot 95% av samtliga produktförpackningar återvinningsbara. Bolagets vision är att kunna erbjuda plastfria produktbehållare år 2025. För att bidra ytterligare till en hållbar miljö har Hemply Balance som regel att enbart arbeta med helt naturliga och giftfria ingredienser.

Hemply Balance har som mål att kunna minska vattenförbrukningen vid produktion. Vid produktion av intimvårdsprodukterna förbrukas i genomsnitt 1 liter vatten per var tionde produkt. Hemply Balance strävar ständigt efter att hitta nya lösningar som kan minska vattenproduktionen

Ekonomiskt ansvar

Styrelsen och verkställande direktören tillgodoser alltid bolagets bästa vid beslutsfattande. Affärsverksamheten ska byggas på ett hållbart sätt och långsiktigt förfaringssätt. Besluten som tas ska i första hand bidra till att de finansiella resurserna förvaltas så företagets framtid säkras och att bolaget tar ansvar inför ägarna.

Årlig genomgång av viktiga riktlinjer

Hemply Balance tillhandahåller årligen en genomgång av de riktlinjer och policys som styrelsen beslutar för att säkerställa att anställda har god kunskap om dessa.

Styrelsen har antagit denna policy 2021-06-18

Uppförandekod för leverantörer

Hemply Balance intention med en uppförandekod för leverantörer är att säkerställa att all verksamhet genomsyras av ansvarsfullhet och ett etiskt uppträdande gentemot kunder, medarbetare, ägare, myndigheter och övrig omvärld. Målet är att samtliga leverantörer ska följa uppförandekoden och åtar sig genom skriftligt undertecknande ett eget ansvar att efterleva den.

Lagar, regler och förordningar

Hemply Balance åtar sig genom våra affärsprinciper att följa lagar, regler och fordringar i varje land där vi verkar och accepterar inte någon form av korruption. Uppförandekoden anger en nolltolerans för korruption och kräver att alla leverantörer följer tillämpliga lagar.

Miljö

Leverantören ska följa tillämplig lagstiftning och arbeta resurseffektivt vid användning av energi, vatten och andra råvaror. Leverantören ska ständigt arbeta för att minska den miljöpåverkan dennes verksamhet medför.

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter. Leverantören ska inte dra nytta av brott mot mänskligheten enligt internationell rätt.

Jämställdhet, löner och anställningsvillkor

Samtliga medarbetare ska ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter och behandlas med värdighet och respekt. Alla former av diskriminering, trakasserier, hot och övergrepp ska leverantören ha nolltolerans mot. Medarbetare ska alltid ha ett skriftligt och begripligt anställningsavtal. Medarbetaren ska med avtalets ingående bli lovad en levnadslön som minst uppfyller minimilön enligt lag eller avtal. Leverantören ska vid varje tillfälle betala med lagliga medel.

Efterlevnad

Hemply Balance åtar sig att göra alla affärspartners och medarbetare medvetna om koden och tillhandahåller den information som krävs för att följa den. Samtliga leverantörer ska underteckna koden.

Om en överträdelse mot koden uppdagas kommer överträdelsen att resultera i en utredning som kan leda till disciplinära åtgärder såsom varning, uppsägning, avsked eller åtal. Medarbetare eller leverantörer som upptäcker överträdelse mot uppförandekod ska så snart som möjligt rapportera till närmsta chef.

Sustainability

Hemply Balance Holding Sustainability Policy

The purpose of this policy is to define Hemply Balance’s position and guidelines for contributing to building a sustainable society with sustainable consumption. Hemply Balance supports the climate goals set out in the Paris Agreement and the United Nations Global Goals for Sustainable Development. Hemply Balance’s vision is to satisfy customers with high-quality hemp products while causing the least possible environmental impact, so as to promote a healthy, strong and balanced lifestyle.

Scope

Sustainability must characterize all we do at Hemply Balance. The Sustainability Policy covers all employees and all of Hemply Balance’s operations, including the Company’s partners.

The Sustainability Policy is supplemented by the Supplier Code of Conduct, which sets out actionable guidelines for matters such as ethics, anti-corruption, professional behavior, work environment, human rights and gender equality.

Principles of the Sustainability Policy

  • The Sustainability Policy shall form the basis for and guide all activities in the Hemply Balance Group.
  • The Hemply Balance Code of Conduct shall form the basis for the Group’s sustainability work.
  • Hemply Balance shall be transparent and communicate with stakeholders to create long-term solutions and sustainable working methods.
  • Hemply Balance shall take responsibility for the environmental impact caused by the Group’s operations.

Safety and Compliance

Hemply Balance currently has two product categories, consisting of dietary supplements and cosmetics. Hemply Balance products contain phytocannabinoids. Therefore, the Company appreciates an in-depth knowledge of relevant regulations in the markets in which it operates and always complies with laws and regulations that apply to dietary supplements and cosmetics. Hemply Balance adheres to changing regulations in these markets and is responsible for staying aware of such changes. If, despite the above, a consumer experiences side effects caused by the Company’s product range, this is reported to the Medical Products Agency.

Corporate Responsibility

Hemply Balance values the health and well-being of the Company’s staff. By creating a workplace with flexible hours, opportunities and common activities, the risk of illness is prevented.

To set requirements for suppliers, Hemply Balance will work to ensure that all supplier agreements contain a Supplier Code of Conduct. The Hemply Balance Supplier Code of Conduct requires suppliers to strive for equal treatment, good working conditions and compliance with human rights.

Environmental responsibility

Hemply Balance has as its main objective to produce in a sustainable manner, by offering its customers completely plastic-free packaging for its products. The Company has initiated discussions with suppliers about which alternative solutions are available. Currently up to 95 % of all product packaging is recyclable. The Company’s vision is to be able to offer plastic-free product packaging by 2025. To further contribute to a sustainable environment, Hemply Balance usually only works with 100% natural and non-toxic ingredients.

Hemply Balance aims to reduce the Company’s water consumption during production. In the production of intimate care products, an average of 1 liter of water is consumed for every 10 products made. Hemply Balance is constantly striving to find new ways to reduce water use.

Financial responsibility

The Board and CEO always act in the best interest of the Company when making decisions. The Company’s operations must be built in a sustainable way and with a long-term perspective. Decisions made by the Company must primarily contribute to the financial resources being managed in such a way that the Company’s future is secured and the Company is responsible to the owners.

Annual review of important guidelines

Hemply Balance reviews the guidelines and policies decided by the Board annually, to ensure that employees are familiar with these.

This policy was approved by the Board on 2021-06-18

Supplier Code of Conduct

Hemply Balance’s intention behind having a supplier code of conduct is to ensure that all operations are characterized by responsibility and ethical behavior towards customers, employees, owners, authorities and the rest of the world. The goal is for all suppliers to follow the Code of Conduct and assume responsibility for compliance by signing it.

Laws, rules and regulations

Hemply Balance undertakes through our business principles to follow the laws, rules and regulations in each country where we do business, and we never accept corruption in any form. The Code of Conduct prescribes a policy of zero tolerance for corruption and requires all suppliers to comply with applicable laws.

Environment

The supplier shall follow the relevant laws and work in a resource effective way when using energy, water and other consumables. The supplier must work constantly to reduce the environmental impact of its operations.

Human rights

The Supplier shall support and respect the protection of internationally recognized human rights. The supplier shall not benefit from crimes against humanity under international law.

Equality, pay and terms of employment

All employees shall be given the same opportunities for development and shall be treated with dignity and respect. The supplier must have zero tolerance for all forms of discrimination, harassment, threats and abuse. Employees must always have a written and comprehensible employment contract. Upon entering into the agreement, the employee must be promised a living wage that at least meets the minimum wage requirements by law or agreement. The supplier must at all times pay in legal tender.

Compliance

Hemply Balance undertakes to make all business partners and employees aware of the Code and to make available all information needed to follow it. All suppliers must sign the code.

If a violation of the Code is discovered, such violation will result in an investigation that may lead to disciplinary action such as a warning, termination, dismissal or prosecution. Employees and suppliers who become aware of violations of the Code of Conduct must report these to their superior immediately.