Styrelse

Namn Position Oberoende av Bolaget och dess ledning Oberoende av större aktieägare
Pingis Berg-Hadenius Ordförande Ja Nej
Emil Sandin Ledamot Nej Nej
Johan Kleberg Ledamot Ja Ja
Mia Batljan Ledamot Ja Ja
Petter Ödeen Ledamot Ja Ja

Jonas Lenne

Verkställande direktör i Bolaget sedan 2021

Född: 1974

Erfarenhet: Jonas har en lång erfarenhet av ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling, primärt från den digitala branschen. Ett av Jonas senaste uppdrag var som sälj- och marknadsdirektör på Figital Market Group, med underbolagen Betmarket Sverige AB och Storemarket AB, där han fortsatt är passiv ägare.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Sales Director för Blockets annonsavdelning samt Head of Sales på bolaget – International Data Group (IDG).

Innehav i Hemply Balance: 1200 aktier.

Pingis Berg-Hadenius

Styrelseordförande i Bolaget sedan 2020

Född: 1978

Erfarenhet: Pingis är civilekonom och började sin karriär i finansbranschen som analytiker. Utöver det har hon arbetat inom kosmetikabranschen samt som journalist, bland annat som chefredaktör och Publisher. 2012 grundade hon Löwengrip Beauty AB där hon var VD fram till försäljningen av bolaget 2020. År 2013 grundade hon e-handelsbolaget Flattered där hon var styrelseordförande fram till 2018. Hon är medgrundare till bolagen Nordic Tech House och Hermine Hold samt grundare av Economista: en digital plattform för privatekonomi. Hon har publicerat två privatekonomiska böcker via Bonnier.

Pingis leder Hemply Balances strategiska arbete för att optimera dess tillväxt både avseende produkt-, geografisk- och distributions-expansion. Hon kommer även att vara starkt engagerad i Bolagets finans- och kapitalmarknadsfrågor samt i att optimera styrelsens arbete.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Villanelle Ventures AB och Economista Sweden AB, delägare i Flattered AB och ISPI Holding AB. Styrelseledamot i Nowonomics AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och delägare i Flattered AB 2013–2018, Styrelseordförande, delägare och VD i Löwengrip Beauty AB 2012–2020. Styrelseledamot i Nextcell Pharma 2020.

Innehav i Hemply Balance: 267 266 aktier (eget och närståendes innehav).

Emil Sandin

Styrelseledamot och Head of Product i Bolaget sedan 2021

Född: 1993

Erfarenhet: Emil är grundare av Hemply Balance.

Emil är en engagerad ledare som vill bygga organisationen, varumärket och optimera marknadsföring och e-handel för att växla upp bolagets tillväxt.

I dag besitter han titeln Head of Product i bolaget.

Övriga pågående uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Alpha Pinene Holding B.V.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD, delägare och styrelseordförande i Curious Oak AB.

Innehav i Hemply Balance: 602 372 aktier (eget och närståendes innehav).

Johan Kleberg

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2020

Född: 1975

Erfarenhet: Johan innehar en lång erfarenhet från e-handels- och mediabranschen. Efter att tagit civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm har han bland annat arbetat som VD på TV4 Sport, som COO på Canal+ Nordic samt som VD på CMore. Därtill agerade Johan som VD för Adlibris i över fyra år fram till mars 2019. Idag är han delägare och vd för Bookbinders design AB Scandinavia AB samt styrelseordförande i Matsmart in Scandinavia AB.

Johan bidrar starkt till bolagets tillväxtresa genom sin gedigna erfarenhet av e-handel och logistik, FMCG samt långa erfarenhet av styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: VD, delägare och styrelseordförande i Bookbinders Design Scandinavia AB, styrelseordförande i Matsmart in Scandinavia AB, styrelseordförande i Knattarna ekonomisk förening, styrelseledamot i Notorious AB, styrelseledamot i PETBUDDY AB och styrelseledamot i Ebba von Sydow AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Adlibris Kök AB, styrelseordförande i Discshop Svensk Näthandel AB, styrelseordförande i ODLANU i Sverige AB, styrelseordförande i Bamba AB, extern VD i Adlibris aktiebolag, styrelseledamot i C Real AB, styrelseledamot i BookBeat AB, styrelseledamot i V-TAB Holding AB, styrelseledamot i Bonnier Books Holding AB, styrelseledamot i CMore Entertainment AB, , styrelseledamot i C more Group AB, styrelseledamot i VetZoo AB samt styrelseledamot i Cosmetic Group Holding AS.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Mia Batljan

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2021

Född: 1992

Erfarenhet: Civilekonom med finansiell bakgrund, bland annat som institutionell mäklare på Nordea och Barclays. Idag VP finance på SBB, Samhällsbyggnadsbolaget AB

Mia kommer att vara starkt engagerad i Bolagets finans- och kapitalmarknadsfrågor.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Eniro AB. Styrelseledamot i Hexicon AB, DIB Travel AB och Ilija Batljan Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Innehav i Hemply Balance: 2 948 aktier (eget och närståendes innehav).

Petter Ödeen

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2021

Född: 1963

Erfarenhet: Petter har lång erfarenhet från att bygga varumärken med starka koncept som reklambyråkonsult i drygt 30 år. Petter har bland annat som delägare, Creative Director och Art Director på reklambyrån Garbergs där han arbetade i 29 år och var styrelseledamot i flera av dotterbolagen. Sedan 2019 är han fristående konsult och bland annat varit Creative Director på e-handelsbolaget Babyshop.

Petter stöttar Hemply Balance till att bli det ledande varumärket i kategorin genom produktutvecklingen och strategisk marknadsföring.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Petter Ödeen corp. AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bland annat som delägare, Creative Director och Art Director på reklambyrån Garbergs där han arbetade i 29 år och var styrelseledamot i flera av dotterbolagen. Sedan 2019 är han fristående konsult och bland annat varit Creative Director på e-handelsbolaget Babyshop.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Ledningsgrupp

Jonas Lenne

Verkställande direktör

Revisor

BDO Mälardalen AB, org.nr 556291-8473, Box 6343, 103 35 Stockholm är Bolagets revisor sedan 2020, med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Mentor

Augment Partners AB, tel.: +46 8-505 65 172, email: info@augment.se, är bolagets Mentor

Hildur Hadenius

CMO sedan 2020

Född: 1975

Erfarenhet:Läkare, specialist i gynekologi och obstetrik. Läkarexamen från Uppsala universitet 2001, legitimerad läkare sedan 2003 och har även flera utbildningar inom alternativ medicin och kroppsterapi. Hildur började sin läkarbana inom kirurgi, övergick efter några år till gynekologisk kirurgi, men har på senare år specialiserat sig alltmer på kvinnohälsa med ett holistiskt synsätt. Hon har startat en egen mottagning med inriktning mot kronisk smärta, sexuella, stressrelaterade och hormonella besvär. Hildur gör även konsultuppdrag gällande hormonell och holistisk hälsa, men arbetar emellanåt som förlossningsläkare.

Hildurs engagemang i Hemply Balance grundar sig på hennes genuina intresse för det endokannanbinoida systemets koppling till balans och välmående i kroppen. Hur det här kroppsegna systemet fungerar som ett paraply över livsviktiga funktioner i kroppen som immunsystem, nervsystem och hormonproduktion. Kunskapen om detta outforskade nätverk är särskilt värdefull för att förstå vad som skapar återuppbyggnad, homeostas och läkning i kroppen som balans till det stresstyngda samhälle som vi lever i idag.

En annan drivkraft för Hildur är hennes mångåriga frustration över de många kemikalietyngda preparat som finns inom intimprodukter och hennes erfarenhet av den stora efterfrågan på naturliga och miljövänliga produkter från patienter.

Hildur är medicinskt ansvarig på Hemply Balance och även ansvarig för produktutveckling.

Övriga pågående uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Vulvaverket AB. Styrelseledamot i Tempelterapi AB. Styrelsesuppleant i Villanelle Ventures AB och Economista Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Villanelle Ventures AB.

Innehav i Hemply Balance: 89 088 aktier (eget och närståendes innehav).

Urban Hobring

CFO sedan 2021

Född: 1960

Erfarenhet: Urban är för närvarande interim CFO i NWT Gruppen. Urban har sedan 2017 varit verksam som konsult via egna företag med tonvikt på koncernredovisning för i huvudsak noterade företag. Dessförinnan var Urban verksam som Controller i Aleris Gruppen under 12 år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fraktkompetens i Sverige AB, interim CFO NWT Gruppen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Board

Name Position Independent of the Company and it’s management Independent of major shareholders
Pingis Berg-Hadenius Chairman Yes No
Emil Sandin Commissioner No No
Johan Kleberg Commissioner Yes Yes
Mia Batljan Commissioner Yes Yes
Petter Ödeen Commissioner Yes Yes

Jonas Lenne

CEO since 2021

Born: 1974

Experience: Jonas has extensive experience leading sales, marketing, and business development positions, primarily in the digital industry. Jonas’ most recent assignment was as sales and marketing director at Figital Market Grsidiaries Bet market Sverige AB and Storemarket AB, where he is still a passive owner.

Previous assignments: Sales Director for Blocket’s advertising department and Head of Sales at the company – International Data Group (IDG).

Holdings in Hemply Balance: 1200 shares.

Pingis Berg-Hadenius

Company Chairman since 2020

Born: 1978

Experience: Pingis holds a Master’s Degree in economics and started her career in finance as an analyst. She has also worked in the cosmetics business and as a journalist, including as an Editor-in-Chief and Publisher. She founded Löwengrip Beauty AB in 2012 and was the Company’s CEO until it was sold in 2020. In 2013, she founded Flattered, an e-commerce company, where she held the position of Chairman until 2018. She co-founded Nordic Tech House and Hermine Hold and founded Economista, a digital personal finance platform. She has published two books on personal finance via Bonnier.

Pingis heads Hemply Balance’s strategic efforts to optimize the Company’s growth in terms of product, geographic and distribution expansion. She will also be highly involved in the Company’s financial and capital market issues and in optimizing the work of the Board of Directors.

Other current assignments: Chairman and owner of Villanelle Ventures AB and Economista Sweden AB, co-owner of Flattered AB and ISPI Holding AB. Board Member of Nowonomics AB.

Former assignments in the last 5 years: Chairman and co-owner of Flattered AB 2013–2018, Chairman, co-owner and CEO of Löwengrip Beauty AB 2012–2020. Board Member of Nextcell Pharma 2020.

Holdings in Hemply Balance: 267,266 shares (own and related parties’).

Emil Sandin

Board member and Head of product of the Company since 2021

Born: 1993

Experience: Emil is the founder of Hemply Balance.

He is a committed leader who works to build the organization and its brand and optimize marketing and e-commerce to strengthen the Company’s growth.

Today he is Head of Product within the company

Other current assignments: Co-owner and Board Member of Alpha Pinene Holding BV

Former assignments in the last 5 years: CEO, co-owner and Chairman of Curious Oak AB.

Holdings in Hemply Balance: 602,372 shares (own and related parties’).

Johan Kleberg

Board Member of the Company since 2020

Born: 1975

Experience: Johan has extensive experience from the e-commerce and media industry. After graduating with a degree in business administration from the Stockholm School of Economics, he worked as CEO of TV4 Sport, as COO at Canal+ Nordic, and as CEO of CMore. Johan was also CEO of Adlibris for over four years, until March 2019. He is currently co-owner and CEO of Bookbinders design Scandinavia AB and Chairman of Matsmart in Scandinavia AB.

Johan contributes greatly to the Company’s journey of growth thanks to his extensive experience in e-commerce and logistics, FMCG and long experience of board work.

Other current assignments: CEO, co-owner and Chairman of Bookbinders Design Scandinavia AB, Chairman of Matsmart in Scandinavia AB, Chairman of Knattarna ekonomisk förening, Board Member of Notorious AB, Board Member of PETBUDDY AB and Board Member of Ebba von Sydow AB.

Former assignments in the last 5 years: Chairman of Adlibris Kök AB, Chairman of Discshop Svensk Näthandel AB, Chairman of ODLANU i Sverige AB, Chairman of Bamba AB, External CEO of Adlibris aktiebolag, Board Member of C Real AB, Board Member of BookBeat AB, Board Member of V-TAB Holding AB, Board Member of Bonnier Books Holding AB, Board Member of CMore Entertainment AB, Board Member of C more Group AB, Board Member of VetZoo AB and Board Member of Cosmetic Group Holding AS.

Holdings in Hemply Balance: 0 shares (own and related parties’).

Mia Batljan

Board Member of the Company since 2021

Born: 1992

Experience: MSc in Economics with a financial background, including working as an institutional broker at Nordea and Barclays. Currently VP of Finance at SBB, Samhällsbyggnadsbolaget AB

Mia will be highly involved in the Company’s financial and capital market issues.

Other current assignments: Board Member of Eniro AB. Board Member of Hexicon AB, DIB Travel AB and Ilija Batljan Invest AB.

Former assignments in the last 5 years:

Holdings in Hemply Balance: 2,948 shares (own and related parties’).

Petter Ödeen

Board Member of the Company since 2021

Born: 1963

Erfarenhet: Petter has accumulated extensive experience from building brands with strong concepts from more than 30 years working as an advertising agency consultant. He was co-owner, Creative Director and Art Director at Garbergs advertising agency, where he worked for 29 years and sat on the boards of several of the Company’s subsidiaries. Since 2019, he has worked as an independent consultant and, among other things, as Creative Director at the e-commerce company Babyshop.

Through product development and strategic marketing, Petter is working to make Hemply Balance the leading brand in its category.

Other current assignments: Chairman and owner of Petter Ödeen corp. AB.

Former assignments in the last 5 years: Part owner, Creative Director and Art Director at Garbergs advertising agency, where he worked for 29 years and sat on the boards of several of the Company’s subsidiaries, among other functions. Since 2019, he has worked as an independent consultant and, among other things, as Creative Director at the e-commerce company Babyshop.

Holdings in Hemply Balance: 0 shares (own and related parties’).

Executive Management Team

Jonas Lenne

CEO

Auditor

BDO Mälardalen AB, Org. No. 556291-8473, Box 6343, 103 35 Stockholm has been the Company’s auditor since 2020, with Thomas Näsfeldt as auditor-in-charge.

Mentor

Augment Partners AB, tel.: +46 8-505 65 172, email: info@augment.se, is the Company’s Mentor

Hildur Hadenius

CMO since 2020

Born: 1975

Experience: Medical Doctor, specialized in gynecology and obstetrics. Medical Degree from Uppsala University in 2001, certified doctor since 2003 and holder of several certificates in alternative medicine and body therapy. Hildur began her medical career working as a surgeon for a few years, before switching to gynecological surgery. In recent years she has increasingly specialized in women’s health with a holistic approach. She has opened her own practice focusing on chronic pain and sexual, stress-related and hormonal disorders. Hildur also consults on hormonal and holistic health, but occasionally works as an obstetrician.

Hildur’s involvement in Hemply Balance is based on her genuine interest in the endocannabinoid system’s connection to balance and physical well-being. How this body system functions as an umbrella covering vital functions in the body, such as the immune system, nervous system and hormone production. Knowledge of this unexplored network is particularly valuable for understanding the basis for recovery, homeostasis and healing in the body as a balance to the modern stress-filled society.

Another driving force for Hildur comes from years of being frustrated by the many chemical-laden preparations that are present in personal hygiene products and her experience with the high patient demand for natural and environmentally friendly products.

Hildur is responsible for the medical aspects Hemply Balance, as well as product development.

Other current assignments: Co-owner and Chairman of Vulvaverket AB. Board Member of Tempelterapi AB. Deputy Board Member of Villanelle Ventures AB and Economista Sweden AB.

Former assignments in the last 5 years: Board Member of Villanelle Ventures AB.

Holdings in Hemply Balance: 89,088 shares (own and related parties’).

Urban Hobring

CFO since 2021

Born: 1960

Experience: Urban is currently serving as interim CFO of the NWT Group. Since 2017, Urban has worked as a consultant through his own companies, focusing on consolidated accounts, primarily for listed companies. Before that, Urban worked for 12 years as a Controller in the Aleris Group.

Other current assignments: Chairman of Fraktkompetens i Sverige AB, interim CFO in NWT Gruppen.

Former assignments in the last 5 years: None.

Holdings in Hemply Balance: 0 shares (own and related parties’).