DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggmemorandum (”Tilläggsmemorandumet”) till det informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units med företrädesrätt i Bolaget (”Företrädesmissionen”) som offentliggjordes den 16 augusti 2023 (”Memorandumet”). Tilläggsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hemplybalance.com och Aqurat Fondkommission AB:s (”Aqurat”) webbplats www.aqurat.se från och med idag den 25 augusti 2023.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Hemply Balance styrelse, efter offentliggörandet av Memorandumet, den 16 augusti 2023 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolagets styrelse har fastställt strategiska och finansiella mål för Bolagets expansion i Japan. De fastställda målen i Tilläggsmemorandumet förutsätter att Erbjudandet blir tecknat till en sådan nivå att Hemply Balance kan fullfölja det avtal som ingicks med Bolagets japanska distributör den 28 mars 2023 (se pressmeddelande av samma datum för närmare information).

Tilläggsmemorandumet i sammandrag

  • Hemply Balance målsättning är att årligen ha en omsättningstillväxt på den japanska marknaden motsvarande 50% fram till och med 2026.
  • Hemply Balance målsättning är att Bolagets nettoomsättning i Japan ska uppgå till minst 1 500 TEUR år 2026.
  • Hemply Balance mälsättning är att Bolaget ska nå en EBITDA marginal på minst 15%.
  • Hemply Balance har som mål att utveckla och lansera en ny produktkategori inom dagligvaruhandel på den japanska marknaden med syfte att öka försäljningsvolym och öppna möjlighet till fler återförsäljare.
  • Hemply Balance långsiktiga mål är att innan år 2030 inneha minst 5% av den japanska CBD marknaden.

Information till investerare
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsmemorandum har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga till och med den 29 augusti 2023. Återkallelse ska ske via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende eventuell återkallelse. Anmälan eller samtycke som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver inte vidta några åtgärder. Memorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på www.hemplybalance.com och www.aqurat.se. För fullständig information och övriga villkor om Erbjudandet hänvisas till Memorandumet.

Tidplan för Företrädesemissionen

Handel med uniträtter 17 – 28 augusti 2023
Teckningsperiod 17 – 31 augusti 2023
Handel med betald tecknad unit (BTU) 17 augusti 2023 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket
Förväntat datum för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 31 augusti 2023
Förväntat datum för offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen 4 september 2023


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
 
Varken detta pressmeddelande, Memorandumet eller Tilläggsmemorandumet utgör ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.