Bolagsstyrning

Hemply Balance Holding AB (publ)

Org.nr 559206-7168

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Hemply Balance Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag och därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 736 000 kronor och högst 10 944 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 114 000 000 och högst 456 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två protokolljusterare

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9) Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt förgående stycke.

§ 11 Tvist

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska ärendet hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 – 1231.

Articles of association

Hemply Balance Holding AB (publ)

Reg. no. 559206-7168

§ 1 Company name

The company’s name is Hemply Balance Holding AB (publ).

§ 2 The registered office of the company

The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm.

§ 3 Objects of the company

The object of the company’s business shall be to own and manage shares in subsidiaries and affiliated companies and thereto associated activities.

§ 4 Share capital

The share capital shall total not less than SEK 500,000and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Number of shares

The number of shares shall total not less than 1,600,000 and not more than 6,400,000.

§ 6 Board of directors

The board of directors shall consist of 3- 10 directors with not more than 10 alternate directors.

§ 7 Auditors

One or two auditors with or without alternate auditors shall be appointed.

§ 8 Notice

Notice to attend annual general meeting and other general meetings shall be no earlier than six weeks and no later than four weeks before the general meeting and in the case of extra general meeting which shall not deal with a change in the articles of association no earlier than six weeks and no later than two weeks before the general meeting.

Notice to attend a general meeting shall be published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company´s website. At thetime of the noticeit shall beinformed thatthe notice has beenadvertised in Svenska Dagbladet.

§ 9 Annual general meeting

The annual general meeting shall be held annually within six (6) months after the end of the financial year.

Proceedings at the annual general meeting shall consider the following matters:

1) Election of a chairman of the general meeting

2) Preparation and approval of the list of voters

3) Election of one or two persons to verify the minutes

4) Consideration of whether the general meeting has been properly convened

5) Approval of agenda

6) Presentation of the annual accounts and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor’s report thereon

7) Resolutions

a) regarding adoption of the profit and loss account, the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet

b) regarding application of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet, and

c) regarding discharge from liability for the directors and the managing director

8) Determination of fees for directors and auditors

9) Election of a board of directors and appointment of auditors and alternate auditors

10) Other matters relevant to the general meeting according to the Companies Act or the articles of association

§ 10 The right to attend general meetings

Shareholders, wishing to attend a general meeting, must report its participation to the company no later than the date and time set out in the notice to the general meeting. The latter date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not take place earlier than the fifth business day prior to the general meeting. Shareholders may bring one (1) or two (2) advisors to the general meeting, subject to the shareholder notifying this according to what is set out above.

§ 11 Dispute

In the event of a dispute between the company and the board, director, managing director, liquidator or shareholder, the matter shall be determined by arbitrators in accordance with the Swedish Arbitration Act (1999: 116).

§ 12 Record day provision

The shareholder or trustee who, on the record day, is entered in the share register and recorded in a record register, according to Chapter 4. the Act (1998: 1479) on central securities depositories and the keeping of financial instruments or the one recorded in a reconciliation account in accordance with Chapter 4. Section 18, first paragraph 6-8, mentioned law, shall be assumed to be competent to exercise the rights set forth in Chapter 4. Section 39 of the Companies Act (2005: 551).

§ 13 Financial year

The financial year shall be 0101 – 1231.