DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2023, i samband med en företrädesemission, 14 114 680 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 690 900 teckningsoptioner av serie TO3. Nyttjandeperioden inleds idag den 23 januari 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,035 SEK per aktie.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 och TO3 ska fastställas till 30 procent av den genomsnittliga aktiekursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 17 januari 2024. Den genomsnittliga aktiekursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,12 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,035 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 pågår från och med den 23 januari 2024 till och med den 2 februari 2024.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kommer Bolaget att tillföras cirka 660 TSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.hemplybalance.com.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3

Utnyttjandeperiod 23 januari 2024 – 2 februari 2024
Teckningskurs 0,035 SEK
Emissionsvolym 14 114 680 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 690 900 teckningsoptioner av serie TO3. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 18 805 580 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 660 TSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 30 januari 2024

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 februari 2024, alternativt avyttras senast den 30 januari 2024, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO2 eller TO3 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 februari 2024.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.hemplybalance.com och på emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.