Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 30 september 2023. Bolaget har sedan dess genomfört en företrädesemission i vilken långivarna kvittade cirka 4,5 MSEK av sin fordran på Bolaget. Hemply Balance och långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga resterande del av lånet till och med 29 februari 2024.

Bolagets totala skuld till långivarna uppgår per dags datum till 1 973 012 SEK inklusive räntor och avgifter.

Sammanfattning av huvudsakliga lånevillkor

  • Återstående del av lån inklusive räntor och avgifter om 1 973 012 SEK förlängs till och med 29 februari 2024.
  • Ränta utgår med 2% per påbörjad 30-dagarsperiod och beräknas från 1 oktober 2023 på den utestående skulden. 
  • I det fall lånet inte är återbetalat till fullo per förfallodatum ska Bolaget inom 14 dagar efter förfallodatumet kalla till bolagsstämma för beslut om företrädesemission till ett belopp som minst motsvarar utestående lånebelopp och ränta.
  • Hemply Balance äger rätt att under lånets löptid, dock senast 29 februari 2023, begära konvertering av hela det utestående lånet, avgifter samt ränta till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Lånebeloppet är per idag hänfört till eget kapital.

Styrelsen för Hemply Balance bedömning är att det är till fördel för Bolaget att förlänga avtalet på dessa villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.