Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)2022-04-27T17:40:00+02:00

Offentliggörande av årsredovisningen sker 7 april

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 6 april 2022, är försenad och kommer offentliggöras den 7 april 2022 innan handeln öppnar.

Offentliggörande av årsredovisningen sker 7 april2022-04-07T01:03:00+02:00

Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ) organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget”) kallas här med till årsstämman onsdagen den 27 april 2022 kl. 17.00. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan.

Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)2022-03-30T08:00:00+02:00

Notice of Annual General Meeting in Hemply Balance Holding AB (publ)

The shareholders of Hemply Balance Holding AB (publ) company registration number 559206-7168, ("the Company") are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Wednesday 27 April 2022 at 5.00 pm. Due to the corona virus, the Board of Directors has resolved that the Annual General Meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, proxies and outsiders, and that shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by mail prior to the meeting in accordance with the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general meetings of companies and associations. The Company welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the meeting by advance voting (postal voting) in the order described below

Notice of Annual General Meeting in Hemply Balance Holding AB (publ)2022-03-30T08:00:00+02:00

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman i juni 2021 fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 124 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden är en del av betalning av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o (”Hemp Juice”) som Bolaget tidigare annonserat.

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has, with the support of authorization from the Annual General Meeting in June 2021, decided on a directed set-off issue of 124 000 shares. The set of issue is part of the payment for the acquisition of Hemp Juice Sp. z o.o ("Hemp Juice") as previously announced by The Company.

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021, i samband med noteringen på NGM Nordic SME, 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen har fastställts till 21,50 SEK per aktie.

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie2021-11-08T09:30:00+02:00