Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Styrelsen för Hemply Balance AB (”Hemply” eller ”Bolaget”) kallar till bolagsstämma för behandling av förlag om nyemission

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget” eller ”Hemply”) har beslutat att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 12 juli 2022 kl. 16.00. för behandling av beslut om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier riktad till vissa befintliga ägare, styrelsen samt bolagets ledande befattningshavare. Kallelsen har skett genom PoIT och SVD och finns på bolagsverkets hemsida https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K379924-22

Styrelsen för Hemply Balance AB (”Hemply” eller ”Bolaget”) kallar till bolagsstämma för behandling av förlag om nyemission2022-06-28T21:25:00+02:00

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)2022-04-27T17:40:00+02:00

Hemply Balance Holding Interim Report JAN – MAR 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") publishes The Company's Interim Report for the period January - March 2022. The quarter was very strong with a y-o-y sales increase of 850% compared to the same period last year. Sales growth was 38% compared to the previous quarter.

Hemply Balance Holding Interim Report JAN – MAR 20222022-04-26T08:00:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Bolaget inleder året starkt med en försäljningsökning om 850% jämfört med samma period föregående år samt ökar försäljningen med 38% jämfört med föregående kvartal.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 20222022-04-26T08:00:00+02:00

Offentliggörande av årsredovisningen sker 7 april

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 6 april 2022, är försenad och kommer offentliggöras den 7 april 2022 innan handeln öppnar.

Offentliggörande av årsredovisningen sker 7 april2022-04-07T01:03:00+02:00

Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ) organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget”) kallas här med till årsstämman onsdagen den 27 april 2022 kl. 17.00. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan.

Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)2022-03-30T08:00:00+02:00

Notice of Annual General Meeting in Hemply Balance Holding AB (publ)

The shareholders of Hemply Balance Holding AB (publ) company registration number 559206-7168, ("the Company") are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Wednesday 27 April 2022 at 5.00 pm. Due to the corona virus, the Board of Directors has resolved that the Annual General Meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, proxies and outsiders, and that shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by mail prior to the meeting in accordance with the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general meetings of companies and associations. The Company welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the meeting by advance voting (postal voting) in the order described below

Notice of Annual General Meeting in Hemply Balance Holding AB (publ)2022-03-30T08:00:00+02:00