Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance publicerar årsredovisning för 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida.

Hemply Balance publicerar årsredovisning för 20232024-05-24T18:30:00+02:00

Kallelse till årsstämma 2024 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämman den 14 juni 2024 kl. 09.00 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2024 i Hemply Balance Holding AB (publ)2024-05-14T10:00:00+02:00

Hemply Balance meddelar sista dag för handel med BTU

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 februari 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) kommer därmed ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTU är den 3 maj 2024, avstämningsdag för omvandling från BTU till stamaktier är den 7 maj 2024 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 maj 2024.

Hemply Balance meddelar sista dag för handel med BTU2024-04-29T16:20:00+02:00

Hemply Balance offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission och beslutar om riktad kvittningsemission av aktier

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ''Bolaget'') offentliggör idag slutligt utfall i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier (”Företrädesemissionen”) för vilken teckningsperioden avslutades den 18 april 2024. Genom teckning med och utan stöd av uniträtter, samt genom infriande av emissionsgarantin, har totalt 38 324 317 units (motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen) tecknats i Företrädesemissionen som tillför Bolaget cirka 2,7 MSEK före transaktionskostnader varav cirka 1,93 MSEK tecknats genom kvittning av fordran. Teckningssammanställningen visar att 20 581 684 units (motsvarande cirka 53,7 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med och utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 99 procent genom garantiåtaganden från långivarna under Låneavtalet (såsom definierat under rubriken Övertilldelningsoption nedan) om 2,65 MSEK som nu delvis har tagits i anspråk. Med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 25 mars 2024, och mot bakgrund av att Företrädesmissionen blivit fulltecknad, har styrelsen i Hemply Balance idag också beslutat om en riktad kvittningsemission av 41 886 252 aktier till långivarna under Låneavtalet (”Övertilldelningsoptionen”), varigenom långivarna kvittar cirka 1,47 MSEK av sina fordringar under ett låneavtal med Bolaget. Genom Övertilldelningsoptionen blir Hemply Balance skuldfritt.

Hemply Balance offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission och beslutar om riktad kvittningsemission av aktier2024-04-22T10:55:00+02:00

Sista dag för teckning i Hemply Balance pågående företrädesemission

Idag, den 18 april 2024, är sista dag för teckning i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission om cirka 2,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 2,7 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.

Sista dag för teckning i Hemply Balance pågående företrädesemission2024-04-18T08:30:00+02:00

Styrelsen tecknar i pågående företrädesemission

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar idag att hela styrelsen i Hemply Balance kommer att teckna units motsvarande cirka 510 000 SEK i den pågående företrädesemissionen. Teckning sker genom bolag och betalning kommer att ske genom kvittning av fordran.

Styrelsen tecknar i pågående företrädesemission2024-04-17T08:30:00+02:00

Hemply Balance Holding delårsrapport JAN – MAR 2024

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Under kvartalet har Bolagets verksamhet omstrukturerats innebärande kraftigt minskade kostnader som ett förberedande steg inför en strukturaffär. Hemply Balance utvärderar kontinuerligt strategiska alternativ för verksamheten och genomför vid delårsrapporten utgivande en företrädesemission som innebär att Bolaget blir skuldfritt och mer attraktivt som förvärvsobjekt.

Hemply Balance Holding delårsrapport JAN – MAR 20242024-04-16T11:15:00+02:00

Idag inleds teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission

Idag, den 4 april 2024, inleds teckningsperioden i Hemply Balance Holding AB:s (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”). Företrädesmissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,12 MSEK.

Idag inleds teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission2024-04-04T08:30:00+02:00