Med anledning av återgången av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o., vilken offentliggjordes genom pressmeddelanden den 25 juli 2022 och den 17 september 2022, kallas härmed aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206–7168, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma den 14 oktober 2022 kl. 11:00 i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Vid bolagsstämman ska också ny styrelse väljas.

Informationen om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 14 oktober 2022.

A. Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta vid bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 6 oktober 2022, och
· anmäla sitt deltagande via post till Hemply Balance Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma 2022–10” Artillerigatan 42 (3tr) 114 45 Stockholm, eller via e-post till investor.relations@hemplybalance.com, senast den 13 oktober 2022. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Fullmakter m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdandet, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdandet om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuella registreringsbevis ska medtas till stämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också ska anmäla sig i enlighet med ovan nämnda instruktion. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.hemplybalance.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 6 oktober 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av förslag om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

C. Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Ola Åhman (Hannes Snellman) väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och närvarande aktieägare.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Mimmi Östling (Hannes Snellman), eller vid förhinder den eller de som styrelsen anvisat, som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 7 – Prövning av förslag om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier

Styrelsen föreslår en minskning av Bolagets aktiekapital om 37 018,68103 (avrundat till fem decimaler) SEK. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är täckning av förlust. Minskningen sker genom indragning av totalt 108 000 aktier, som på avstämningsdagen för bolagsstämman ägs av Marta Kocher, 60 000 aktier, respektive Radosław Budzik, 48 000 aktier, genom Konopol Sp. z o.o.

Punkt 8 och 9 – Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Nuvarande styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius kommer att träda tillbaka på grund av graviditet och föräldraledighet. Förslag till ny styrelse kommer att presenteras senast vid bolagsstämman.

D. Upplysningar och handlingar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämnts ovan med avseende på dotterföretag.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan anslås på Bolagets webbplats, www.hemplybalance.com, samt hålls tillgängliga hos Hemply Balance Holding AB (publ), Artillerigatan 42 (3tr), 114 45 Stockholm, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

***
September 2022
Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
E-post: investor.relations@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
E-post: hadenius@economista.se