Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum idag den 30 oktober 2023.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Extra bolagsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsen föreslag. Detta innebär att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från tidigare 4 964 871 kronor och högst 19 859 484 kronor till att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Genom beslutet ändras gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från tidigare lägst 14 484 744 och högst 57 938 976 till lägst 20 833 333 och högst 83 333 332.

Minskning av aktiekapital
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 6 888 051,132656 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet kräver Bolagsverkets tillstånd.

Beslut om val och entledigande av ledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att välja Alexander Dypbukt, Daniel Hallenberg och Mikael Lundgren till styrelseledamöter samt att välja Marcus Bonsib till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att entlediga styrelseordförande Yvonne Tenninge och styrelseledamot Emil Sandin.

Vid stämman var 10 812 484 aktier representerade, vilket motsvarar 50,02% procent av samtliga aktier i Bolaget. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.