Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum idag den 25 mars 2024.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Extra bolagsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsen föreslag. Detta innebär att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från tidigare lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till att aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 736 000 kronor och högst 10 944 000 kronor. Genom beslutet ändras gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från tidigare lägst 20 833 333 och högst 83 333 332 till lägst 114 000 000 och högst 456 000 000.

Beslut om företrädesemission
Extra bolagsstämman beslutade om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 1 839 567,216 kronor genom nyemission av högst 76 648 634 aktier. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit som innehåller två (2) aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 2 april 2024. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, om företrädesemission blir fulltecknad besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad kvittningsemission av högst 75 854 429 aktier. Teckningskursen per aktie ska vara 0,035 kronor per aktie och rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Bolagets långivare. Bemyndigandet gäller intill årsstämman.

Vid stämman var 16 772 676 aktier representerade, vilket motsvarar 43,77% procent av samtliga aktier i Bolaget. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com