Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum idag den 14 oktober 2022.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier
Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna minskningen av aktiekapitalet om 37 018,68103 (avrundat till fem decimaler) SEK genom inlösen av totalt 108 000 aktier.

Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 967 605,59607 (avrundat till fem decimaler) SEK och antalet aktier uppgår till 2 822 937.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Emil Sandin och Johan Kleberg till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja Yvonne Tenninge till styrelsens ordförande.

Vid stämman var 1 202 616 aktier representerade, vilket motsvarar 41,03% procent av samtliga aktier i Bolaget. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

[Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se]