Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 juli 2022. Stämman genomfördes med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.
 
Riktad emission
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att godkänna den av styrelsen föreslagna nyemissionen av högst 400 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 5 SEK per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det ej bedömdes möjligt att genomföra en företrädesemission och att en riktad emission på sätt som beslutats objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse.

Teckningskursen bestämdes utifrån vad som bedömdes möjligt att erhålla.

Vid full teckning i emissionen ökar aktiekapitalet med 137 106 SEK från 873 002 SEK till 1 010 108 SEK. Antalet aktier och röster kan öka med maximalt 400 000 från 2 546 937 till 2 946 937 aktier och röster. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till maximalt 13,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av den riktade emissionen.

Vid bolagsstämman var 1 112 575 aktier representerade, motsvarande 43,68% procent av samtliga aktier i Bolaget.
 
Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Agument Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@agument.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com