Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Dispositionen beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att:

  • till styrelseledamöter omvälja Pingis Berg-Hadenius, Emil Sandin, Johan Kleberg och Mia Batljan. Marta Kocher valdes som ny ledamot till styrelsen,
  • till styrelsens ordförande omvälja Pingis Berg-Hadenius,
  • till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2023 omvälja BDO Mälardalen med huvudansvarig revisor Tomas Näsfeldt,
  • arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2023 ska utgå med 85 000 kr till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att Bolagets styrelseordförande inte erhåller något arvode,
  • arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att godkänna de båda framlagda förslagen om incitamentprogram, bestående av incitamentprogram A serie 1 till ledande befattningshavare samt incitamentprogram B serie 2 till styrelse. Incitamentsprogrammen omfattar maximalt totalt 125 000 aktier med en total utspädning om max 4,9%.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterliga information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett e-handelsfokuserat hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Fokus är främst på kosttillskotten CBD och adaptogener inom sina kategorier. Vi adderar det vi benämner som ”The missing ingredient” till våra kunder. Affärsmodellen är fokuserad på egen e-handel med inslag av strategiska återförsäljare för varumärkesbyggande. Bolaget äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance. Det förstnämnda förvärvades under första kvartalet 2022 och koncernens målsättning är att fortsätta med ytterligare förvärv.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl