Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositionen beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2020 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • till styrelseledamöter omvälja Pingis Berg-Hadenius, Emil Sandin, Johan Kleberg, Mia Batljan och Petter Ödeen,
  • till styrelsens ordförande omvälja Pingis Berg-Hadenius,
  • till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2022 omvälja BDO Mälardalen med huvudansvarig revisor Tomas Näsfeldt,
  • arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2022 ska utgå med 85 000 kr till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, samt att Bolagets styrelseordförande inte erhåller något arvode,
  • arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com