Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), org.nr 559206-7168 (”Bolaget”), ägde rum idag den 14 juni 2024 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet. Protokollet från årsstämman inklusive fullständiga beslutsbilagor kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget för aktieägarna och en kopia av protokollet kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktöreren (innefattande sådana funktionärer som utträtt eller tillträtt under räkenskapsåret) ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
 
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande:
· att omvälja Marcus Bonsib, Alexander Dypbukt, Mikael Lundgren och Daniel Hallenberg till ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
· att omvälja Marcus Bonsib till styrelseordförande,
· att välja Andreas Folke till Bolagets revisor utan revisorssuppleant,
· att arvode om 0 kronor ska utgå till envar av de styrelseledamöter (inklusive styrelsens ordförande) som inte är anställda eller uppdragstagare (utöver styrelseuppdraget) i Bolaget, och
· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Vid stämman var 49 152 798 aktier representerade, vilket motsvarar 31,33% procent av samtliga aktier i Bolaget. Samtliga beslut fattades enhälligt.
 
Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@hemplybalance.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com