Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2024 klockan 09:00 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 mars 2024 och dels senast den 19 mars 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget via e-post till investor.relations@hemplybalance.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden (högst två).
 
Ombud
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida hemplybalance.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om företrädesemission
9. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra emission enligt punkt 8 nedan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:
” § 4               Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.
§ 5                 Antal aktier / Number of shares
Antalet aktier ska vara lägst 20 833 333 och högst 83 333 332.
The number of shares shall be not less than 20,833,333 and not more than 83,333,332.”.

Föreslagen lydelse:
”§ 4               Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 736 000 kronor och högst 10 944 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 2,736,000 and not more than SEK 10,944,000.
§ 5                 Antal aktier / Number of shares
Antalet aktier ska vara lägst 114 000 000 och högst 456 000 000.
The number of shares shall be not less than 114,000,000 and not more than 456,000,000.

Punkt 8 – Företrädesemission
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 839 567,216 kronor genom nyemission av högst 76 648 634 aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av två (2) aktier.  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 2 april 2024. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.

Aktier som inte tecknas med stöd av uniträtter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av uniträtter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av uniträtter i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig betalning under perioden 4-18 april 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, om den företrädesemission som föreslås enligt föregående punkt blir fulltecknad besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad kvittningsemission av högst 75 854 429 aktier. Teckningskursen per aktie ska vara 0,035 kronor per aktie och rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal och Niclas Löwgren som lämnat lån till Bolaget. Bemyndigandet ska gälla intill årsstämman.
 
Upplysningar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida hemplybalance.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.
Bolaget har 38 324 317 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_______________________________
Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen