Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag fastställt strategiska och finansiella mål för Bolagets expansion på den japanska marknaden. De strategiska och finansiella målen som styrelsen har beslutat om grundar sig i det avtal Bolaget ingick den 28 mars 2023 (”Avtalet”) och förutsätter att Hemply Balance kan fullfölja Avtalet.

De strategiska och finansiella målen som Bolagets styrelse beslutat om har upprättats med anledning av Bolagets pågående expansion i Japan, vilken Bolaget beslutat att ha som primärt fokus. De fastställda målen förutsätter att Hemply Balance pågående företrädesemission blir tecknat till en sådan nivå att Hemply Balance kan fullfölja det Avtal som ingicks med Bolagets japanska distributör den 28 mars 2023 (se pressmeddelande av samma datum för närmare information om avtalet).

Fastställda strategiska och finansiella mål

  • Hemply Balance målsättning är att årligen ha en omsättningstillväxt på den japanska marknaden motsvarande 50% fram till och med 2026.
  • Hemply Balance målsättning är att Bolagets nettoomsättning i Japan ska uppgå till minst 1 500 TEUR år 2026.
  • Hemply Balance mälsättning är att Bolaget ska nå en EBITDA marginal på minst 15%.
  • Hemply Balance har som mål att utveckla och lansera en ny produktkategori inom dagligvaruhandel på den japanska marknaden med syfte att öka försäljningsvolym och öppna möjlighet till fler återförsäljare.
  • Hemply Balance långsiktiga mål är att innan år 2030 inneha minst 5% av den japanska CBD marknaden.

Kommentar
”Den japanska marknaden har sedan dag ett varit framgångsrik för Hemply Balance och givet den nedåtgående trend inom e-handel och våra importtillstånd i Japan är vårt primära fokus på expansion i Japan. Styrelsens beslut om fastställda mål är ett resultat av den tillväxt och framgång Hemply Balance haft i Japan på kort tid”, säger Yvonne Tenninge, styrelseordförande Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.