Den 22 november 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 59 766 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 20,56 procent. Hemply Balance har även beslutat att uppta lån om totalt 5,0 MSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att finansiera fortsatt tillväxt. Totalt inbringar utnyttjande av teckningsoptioner samt upptagande av lån Bolaget cirka 6,3 MSEK.

I samband med Bolagets notering på NGM Nordic SME under det andra kvartalet 2021 emitterades 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 21,50 SEK under perioden från och med den 8 november 2021 till och med den 22 november 2021. Hemply Balance meddelar idag att 59 766 teckningsoptioner har utnyttjats för teckning av lika många aktier, vilket således tillför Bolaget cirka 1,3 MSEK. Bolaget meddelar även att ytterligare finansiering har säkrats genom lån med konverteringsrätt om totalt 5,0 MSEK.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter registrering av de nya aktierna från teckningsoptioner av serie TO1 hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 20 485,73 kronor till sammanlagt 830 499,37 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 59 766 aktier till sammanlagt 2 422 937 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner uppgår till cirka 2,47 procent av aktierna och rösterna i Hemply Balance.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna att upptas till handel på NGM Nordic SME.

Ytterligare finansiering
Lånet om 5,0 MSEK tillför bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt. Lånesumman om 5,0 MSEK utgörs av lån från Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal samt Niclas Löwgren och ger långivarna rätt att konvertera sin fordring till aktier i Bolaget.

Sammanfattning av lånevillkor:

  • Låneavtal om totalt 5,0 MSEK.
  • Lånet löper med en månatlig ränta om 1 procent.
  • Lånet löper till och med den 30 september 2022.
  • Lånet kan 1 februari 2022, 1 juni 2022 samt på förfallodagen konverteras till aktier i Bolaget, till en förutbestämd kurs om 22,50 SEK per aktie.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska, om möjlighet finns, hela eller delar av lånebeloppet erbjudas kvittas till samma teckningskurs som i föreliggande emission.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga.

Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com