Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) publicerar 2021 proforma-siffror med anledning av förvärvet av Hemp Juice.

Publicerade siffrorna för Hemply Balance 2021 är preliminära och Bolaget publicerar bokslutskommuniké den 25 februari 2022.

Proforma 2021
De konsoliderade proforma-siffrorna är enbart hypotetiska och illustrerar ett hypotetiskt resultat för Bolaget om förvärvet hade genomförts 1 januari 2021 eller tidigare. Under förutsättningen att Hemply Balance hade genomfört förvärvet 1 januari 2021 skulle Bolaget redovisat en nettoomsättning omkring 157% högre än den faktiska. Bruttovinsten hade redovisats omkring 159% högre och Bolagets bruttomarginal hade varit 76,64%.

Proforma-sammanfattning i TSEK för perioden 1 januari – 31 december 2021
(siffror inom parentes hänvisar till samma period föregående år för Hemply Balance).

  • Bruttoomsättning 8 589 (5 266).
  • Nettoomsättning 5 924 (5 261).
  • Bruttovinst 4 540 (4 122).
  • Bruttomarginal 76,64% (78,2%).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) -11 561 (-3 106).
  • Periodens resultat -15 704 (-5 839).

Proforma-resultaträkning i sammandrag för perioden 1 januari – 31 december 2021.
Hemply Balance publicerar proforma-resultaträkning för helåret 2021 nedan i syfte att illustrera ett hypotetiskt finansiellt resultat för Hemply Balance koncernen. Det illustrativa ändamålet är att ge intressenterna ytterligare en datauppsättning som krävs för analys mot historiska resultat.

Belopp i tusentals kronor Hemply Balance koncern 2021 Hemp Juice 2021 Hemply Balance koncern (proforma)
Bruttoomsättning 4 599 3 989 8 589
Lämnade rabatter 2 296 369 2 664
Nettoomsättning 2 304 3 620 5 924
Handelsvaror -552 -832 -1 384
Övriga externa kostnader -10 306 -2 207 -12 513
Personalkostnader -3 458 -508 -3 966
Avskrivningar -3 076 -6 -3 082
Summa rörelsens kostnader -17 392 -3 553 -20 945
Rörelseresultat -15 088 67 -15 021
EBITDA -12 012 73 -11 939
Resultat från finansiella poster -43 -2 -45
Resultat före skatt -15 131 65 -15 066
Inkomstskatt 0 -8 -8
PERIODENS RESULTAT -15 131 57 -15 074

Proforma-rapport över finansiell ställning i sammandrag
Hemply Balance publicerar proforma-rapport över finansiell ställning nedan i syfte att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen för den kombinerade koncernen om förvärvet hade genomförts 31 december 2021 eller tidigare.

Hemply Balance koncern Hemp Juice Hemply Balance koncern proforma
Belopp i tusentals kronor 2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 9 996 9 996
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 122   122
Summa anläggningstillgångar 10 118 10 118
Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 995 266 1 261
Kundfordringar 1 016 1 016
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar 756 95 851
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 79
Likvida medel 2 520 223 2 743
Summa omsättningstillgångar 5 367 584 5 950
SUMMA TILLGÅNGAR 15 485 584 16 069
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 830 11 841
Övrigt tillskjutet kapital 31 415 31 415
Balanserad vinst inkl. periodens resultat -18 874 141 -18 733
Summa eget kapital 13 371 152 13 523
Långfristiga skulder 189 189
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 506 1 506
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder 188 242 430
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 421   421
Summa kortfristiga skulder 2 114 432 2 546
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 485 584 16 069

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Bolagets mål är att genom kosolidation befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter Europa. Hemply Balance äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl