Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida.

Hemply Balance publicerar härmed sin webbaserade årsredovisning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hemplybalance.com. Årsredovisningen finns även som bifogad fil.

Utdrag ur revisionsberättelsen
Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdeskatt.

Som framgår av årsredovisningens förvaltningsberättelse har det egna kapitalet under räkenskapsåret understigit halva aktiekapitalet och årsredovisningen är också kontrollbalansräkning 1. Min bedömning är att kontrollbalansräkningen inte upprättats inom den tid som anges i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Bolagets kommentar
Revisorns anmärkning kring skatt är hänförligt till det holländska dotterbolaget Glowing Pine B.V. Bolagets bedömning är att anmärkningen är åtgärdad och Glowing Pine B.V är under en likvideringsprocess.

Det egna kapitalet har under räkenskapsåret understigit halva aktiekapitalet efter registrering av en emission som avslutades under augusti 2023. I samband med att emissionen registrerats hos Bolagsverket kallade Hemply Balance till en extra bolagsstämma där det beslutades om minskning av aktiekapitalet och därigenom återställdes det egna kapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@hemplybalance.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com