Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida www.hemplybalance.com.

Hemply Balance publicerar härmed sin webbaserade årsredovisning. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta Bolaget på investor.relations@hemplybalance.com.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Som framgår av förvaltningsberättelsen noterar styrelsen att bolaget är beroende av externt kapital för att finansiera sin fortsatta drift och organiska expansion. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Bolagets kommentar
Som revisorn indikerar och styrelsen yttrar sig om är Bolaget beroende av externt kapital för att finansiera sin fortsatta drift och organiska expansion. Som följd av Bolagets kapitalbehov avser styrelsen att föreslå att årsstämman i Bolaget den 30 juni 2023 fattar beslut om en företrädesemission om cirka 4,8 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 4,0 MSEK. Bolagets bedömning är att Bolaget vid en fulltecknad företrädesemission tillförs tillräckligt med rörelsekapital för att bli en kassaflödespositiv verksamhet. Mer information om emissionen går att läsa i Bolagets pressmeddelande daterat 2023-05-24.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin 
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com   

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.