Den 2 februari 2024 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 16 715 800 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 89 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka 585 TSEK före sedvanliga kostnader i samband med optionsinlösen.

I samband med Bolagets företrädesemission under augusti 2023 emitterades 14 114 680 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 690 900 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,035 SEK under perioden från och med den 23 januari 2024 till och med den 2 februari 2024. Hemply Balance meddelar idag att 16 715 800 teckningsoptioner har utnyttjats för teckning av lika många aktier, vilket således tillför Bolaget cirka 585 TSEK före sedvanliga kostnader i samband med optionsinlösen.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter registrering av de nya aktierna från teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 401 179 kronor till sammanlagt 919 784 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 16 715 800 aktier till sammanlagt 38 324 317 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner uppgår till cirka 43,62 procent av aktierna och rösterna i Hemply Balance.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna att upptas till handel på NGM Nordic SME.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com