Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) beslutade om en riktad emission om maximalt 400 000 aktier till en teckningskurs om 5 SEK på extra bolagsstämma den 12 juli kl. 16:00 (den ”Riktade Emissionen”). Totalt tecknades 384 000 aktier, innebärande en teckningsgrad om 96 procent. Av de tecknade aktierna har cirka 28 procent kvittats mot fordran och cirka 72 procent har erlagts med kontant betalning. Bolaget tillförs cirka 1350 TSEK efter emissionskostnader och kvittning.

Övrigt om den Riktade Emissionen  
Den Riktade Emissionen riktade sig till styrelse, ledande befattningshavare samt professionella investerare, däribland Skagerack Ventures AB, Jens Olsson, Gerhard Dal, Råsunda förvaltning samt investeringsbolaget Enexis AB.

Av de tecknade aktierna har cirka 72 procent erlagts med kontant betalning, resterande del har kvittats mot fordran. Delen av den Riktade Emissionen som kvittats mot fordran består av styrelsearvode, kostnad för extra bolagsstämma samt ränta från det konvertibellån som Bolaget offentliggjorde den 25 november 2021. Nettolikviden som Bolaget tillförs avses användas till att stärka kassan inför pågående förvärv av Holli Gruppen AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det ej bedömdes tidsmässigt möjligt att genomföra en företrädesemission. Vidare att en riktad emission på det sätt som beslutats objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse. Teckningskursen bestämdes utifrån vad som var möjligt att erhålla.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
Bolagets aktiekapital kommer att öka med 131 622 SEK från 873 002 SEK till 1 004 624 SEK och antalet aktier och röster kommer öka med 384 000 från 2 546 937 till 2 930 937 aktier och röster. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till 13,1 procent.

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen. 

Kommentar
“Styrelsen är mycket nöjda med utfallet av den riktade emissionen. Våra viktiga och starka storägare är med, liksom ledande befattningshavare och hela styrelsen. Det visar på en långsiktig tilltro till att vi bygger värdeskapande genom lönsam tillväxt i en spännande bransch”, säger Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com