Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Noteringen”) på Nordic Growth Market NGM AB:s (”NGM”) tillväxtmarknad Nordic SME. I anslutning till Noteringen har Bolagets styrelse idag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en emission av units om högst cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Det förestående Erbjudandet och upptagande till handel vid Nordic SME skapar förutsättningar för Hemply Balance att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Bolaget har ansökt om godkännande från NGM avseende upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nordic SME. I samband med Noteringen har Hemply Balance upprättat ett emissionsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hemplybalance.com, Augment Partners AB:s erbjudandehemsida https://offers.augment.se/ och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida https://www.aqurat.se/.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 290 698 units, där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 43 SEK per unit, vilket motsvarar 21,5 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 38,3 MSEK.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet löper under perioden 9 – 20 april 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 • Teckningsåtaganden om 9,1 MSEK, motsvarande cirka 72,4 procent av Erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.
 • Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 8 – 22 november 2021. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden 25 oktober – 5 november 2021 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 43 SEK och lägst 21,5 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 6,25 – 12,5 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nordic SME.
 • Minsta teckningspost är 125 units, motsvarande 5 375 SEK.
 • Sammanlagt är cirka 100 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet föremål för lock-up varvid 54,28 procent därav är föremål för en lock-up period om 12 månader och 45,72 procent därav är föremål för en lock-up period om 6 månader.
 • Erbjudandet är villkorat av att slutligt godkännande från NGM erhålls samt att intresset för Erbjudandet enligt styrelsens bedömning är tillräckligt stort för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Hemply Balance.

Kort om Hemply Balance
Hemply Balances verksamhet grundades år 2016 av Emil Sandin, som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter direkt till konsumenter i Sverige, Norden och resten av Europa. Efter att ha varit bosatt i USA en tid och noterat den snabbt växande efterfrågan i branschen, utfördes en analys av den svenska marknaden. I analysen konstaterades avsaknaden av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, varpå verksamheten grundades med ambitionen att fylla utbudet och tillgodose marknadens efterfrågan. Bolaget sålde inledningsvis tinkturer (olja och kapslar) i Sverige, men med anledning av ett försäljningsförbud från Läkemedelsverket utfärdat i juni 2020 har Bolaget tillfälligt slutat att sälja tinkturer (olja och kapslar) i Sverige. Bolaget har överklagat beslutet men processen för slutligt besked väntas ta upp till 18 månader.

Idag är Hemply Balance istället ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på intimvårdsprodukter samt försäljning av hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Intimvårdsserien faller under regelverket för kosmetikaprodukter där Läkemedelsverket bland annat godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av hampaplantans blad. Hemply Balance hampaprodukter innehåller bland annat CBD som är en av många cannabinoider som tillsammans med andra ämnen finns i hampaplantan. Till skillnad från THC, som är det psykoaktiva elementet i hampaplantan, är CBD icke-psykoaktivt, vilket betyder att det inte har någon effekt på kognitiv hjärnaktivitet, vilket vanligen associeras med narkotikaklassade preparat.

Hemply Balance kommer att vara ett av de första bolagen inom Europa som lanserar intimprodukter med CBD och är även pionjärer inom premiumsegmentet. Lanseringen kommer att ske på Bolagets egen webbshop samt initialt via e-handelssiten www.lyko.se:s försäljningskanaler (online och fysiska butiker) under det andra kvartalet 2021.

Bakgrund och motiv
Konsumentintresset för hampaprodukter har ökat enormt under de senaste åren, främst tack vare den tilltagande legaliseringen av medicinsk cannabis runtom i världen. Även ett generellt ökat intresse för växtbaserade tillskott som är avsedda för välmående har bidragit till den snabbt växande marknaden.

Ett stort antal pågående vetenskapliga och medicinska undersökningar visar att hampaprodukter som kosttillskott erbjuder flertalet fördelar, vilket grundlägger den växande populariteten. Marknaden för hampaprodukter inom Europa växer snabbt och estimeras växa kraftigt kommande år. Detta är dels kopplat till genomförandet av ett nytt regelverk i Europa, dels tack vare ett ökat generellt medvetande och allmänt godkännande.

Hemply Balance affärsmodell grundar sig i B2B och D2C-försäljning av produkter till konsumenter via distributörer samt egen webbshop. Bolaget står inför en expansiv fas och har som ambition att förstärka organisationen i Sverige med resurser fokuserade på tillväxt. Hemply Balance mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa. Därmed är målet med att göra Hemply Balance till ett bolag listat på Nordic SME att synliggöra Bolaget och dess produkter, stärka dess varumärke och organisation genom att attrahera nyckelpersoner samt skapa ytterligare möjligheter för vidare finansiering under en snabb tillväxtfas.

Genom Erbjudandet, säkerställer Bolaget finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring, produktutveckling och expansion av Bolagets intimvårdsproduktserie. Intimvårdsprodukterna har färdigställts tillsammans med en av Sveriges ledande kemister inom kategorin intimvård och vid lanseringen består sortimentet av tre produkter som är oljebaserade med CBD som aktiv ingrediens. Mot bakgrund av detta har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet som vid full teckning tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.

Nettolikviden från Erbjudandet avses användas till:

 • Nationell lansering av intimvårdsproduktserien
 • Rörelsekapital
 • Nyanställningar

Emil Sandin, VD, kommenterar
”Hemply Balance har sedan start varit en ledande aktör inom CBD och hampaprodukter i Skandinavien. Nu växlar vi upp ytterligare. Inom vår bolagsgenre blir Hemply Balance det första bolaget i EU att noteras. Jag ser med tillförsikt på möjligheterna det skapar för vår tillväxt både i Sverige och internationellt.”

Preliminär tidsplan

 • Teckningsperiod: 9 – 20 april 2021
 • Offentliggörande av tilldelning och utfall: 22 april 2021
 • Likviddag: Omkring den 26 april 2021
 • Första dag för handel: 6 maj 2021

Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Mentor i samband med Noteringen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Hemply Balance eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.