Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emission av units om cirka 12,5 MSEK inför den planerade noteringen på Nordic SME ("Erbjudandet") har blivit mer än 6 gånger övertecknad. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 89,5 MSEK och Erbjudandet tecknades således till cirka 716 procent fördelat på cirka 1 200 tecknare. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nordic SME är den 6 maj 2021.

Kommentarer
Inom vår genre blir Hemply Balance det första bolaget i EU att noteras, vilket vi är stolta över. Otroligt kul med ett såpass stort intresse och vi önskar alla varmt välkomna med på resan ”, säger VD och grundare Emil Sandin.

Vi är glada över det enorma intresset för Hemply Balance och välkomnar alla nya aktieägare”, säger styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius.

Erbjudandet i sammanfattning
Hemply Balance har genomfört en emission av units inför den planerade noteringen på Nordic SME. Allmänheten och institutionella investerare erbjöds att teckna högst 290 698 units till ett pris om 43 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 9 – 20 april 2021. Likviden från Erbjudandet och upptagande till handel vid Nordic SME skapar förutsättningar för Hemply Balance att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Slutligt utfall
Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 581 396 aktier emitteras. Därutöver emitteras 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Efter registreringen av samtliga emitterade aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 781 775 till 2 363 171. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 610 731 SEK till 810 014 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 8 – 22 november 2021 kommer ytterligare 290 698 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 99 641 SEK. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 12,5 MSEK och lägst 6,25 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt har cirka 600 investerare tilldelats. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut: 22 april 2021
  • Likviddag: 26 april 2021
  • Beräknad första dag för handel för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1: 6 maj 2021

Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Mentor. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Hemply Balance eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.