Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023. Bolaget har under kvartalet fortsatt att minska kostnaderna och förbättrar rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år.

Juli – september 2023 (samma period föregående år)

 • Försäljning konsument uppgick till 856 (966) TSEK motsvarande en minskning med 11,4%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 380 (655) TSEK motsvarande en minskning med 41,9%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 81 (389) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 21,3% (59,4).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 090 (-1 653) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 37 (-3 004) TSEK. Resultatet har påverkats positivt med 1 138 TSEK av en omklassificering av finansiella kostnader på skuld klassificerat som eget kapital.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-1,02) SEK.
 • Eget kapital per den 30 september 2023 uppgick 1 237 (-2 597) TSEK.

Januari – september 2023 (samma period föregående år) 

 • Försäljning konsument uppgick till 2 688 (5 351) TSEK motsvarande en minskning med 49,8%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 556 (3 301) TSEK motsvarande en minskning med 52,8%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 785 (2 099) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 50,5% (63,6).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 355 (-6 264).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 371 (-12 398) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-4,72) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Under augusti genomförde Hemply Balance en företrädesemission som inklusive övertilldelningsoption tillförde Bolaget cirka 6,4 MSEK före transaktionskostnader varav cirka 5,1 MSEK tecknades genom kvittning av fordran.
 • Den 29 september offentliggjorde Hemply Balance att man förlängt resterande del av sin utestående skuld till långivarna. Per sista september uppgick skulden till 1 973 012 SEK och löper med en månatlig ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet löper till och med 29 februari 2024. Skulden redovisas fortsatt som eget kapital.
 • Johan Kleberg meddelade styrelsen under september 2023 att han avgår som styrelseledamot i förtid.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Den 30 oktober hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om ändring av gränserna gällande antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet med ca 6 888 051 SEK för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Den extra bolagsstämman beslutade även att välja Marcus Bonsib till styrelseordförande samt Alexander Dypbukt, Daniel Hallenberg och Mikael Lundgren till styrelseledamöter och att entlediga tidigare styrelseordförande Yvonne Tenninge och styrelseledamot Emil Sandin.
 • Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet i moderbolaget till 519 TSEK och det egna kapitalet till 800 TSEK.

VD ord

Tredje kvartalet
Under det tredje kvartalet har vi tagit viktiga steg för att säkra Hemply Balance verksamhet och tillväxt. I augusti genomförde vi en företrädesemission och det är med glädje jag välkomnar samtliga nya aktieägare. Genom emissionen erhöll vi nödvändig likvid för att utöka Hemply Balance närvaro på den japanska marknaden samtidigt som vi minskade bolagets skuldsättning väsentligt.

Under kvartalet fortsätter vi att minska bolagets kostnader. Övriga externa kostnader och personalkostnader minskade med 871 TSEK om man jämför med samma period föregående år och förväntas minska ytterligare under det fjärde kvartalet. Kostnadsnedskärningarna medför att vi förbättrar rörelseresultatet före avskrivningar med 563 TSEK jämfört med samma period föregående år trots att vi ser en sviktande försäljning under kvartalet. Försäljningstappet är inte kopplat till minskade kostnader utan beror delvis på att vi varit tvungna att kreditera en del av ordern från japan då vissa produkter olyckligt skadats under transport. Samtidigt har vi haft en åtstramad organisation där mycket tid gått åt till genomförandet av emissionen och det känns nu betryggande att vi kan lägga mer fokus på kärnverksamheten och fokusera på försäljning när vi går in i e-handelns bästa kvartal med black week och mellandagsrea.

Japanska marknaden
Under det tredje kvartalet har vi observerat en fortsatt tillväxt i Japan, där vi aktivt utvidgar vårt återförsäljarnätverk. I början av det fjärde kvartalet var vi närvarande vid två mässor och kommer delta på ytterligare en mässa under november. Vi har mottagit mycket god feedback under mässorna, och både konsumenter och återförsäljare visar ett starkt intresse för Hemply Balance produkter. Framöver planerar vi att fortsätta expandera med fler återförsäljare och har även stärkt vårt lager för att möjliggöra en snabbare tillväxttakt. Som jag nämnt i tidigare VD-ord bedömer vi att Hemply Balance stora uppsida är på den japanska marknaden och det är mycket glädjande att utvecklingen följer våra prognoser.

Framåt
Med lovande utsikter i Japan står Hemply Balance inför en spännande period samtidigt som aktieägarna den 30 oktober beslutade om att välja en ny styrelse. Först vill jag hälsa den nya styrelsen välkomna ombord och det är extra glädjande att Alexander Dypbukt och Mikael Lundgren, som är två av de nya ledamöterna, besitter en djup kompetens inom e-handel. Personligen delar jag deras passion för e-handel och ser fram emot att tillvarata den kompetens vi nu fått tillgänglig. Jag är väldigt förväntansfull på vad vi kan åstadkomma med den nya sammansättningen på både kort och lång sikt.

Som nämnts ovan går vi nu in i årets bästa kvartal för e-handel med black week och mellandagsrea. Bolagets ambition är att vi under kvartalet ska öka försäljningen inom EU samtidigt som vi fortsätter expandera i Japan för att skapa en stabil grund inför 2024 som möjliggör en fortsatt expansion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.