Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – september 2022. Bolaget har under kvartalet gjort en intensiv omställningsresa mot lönsamhet och har idag en stabil grund för att fortsätta tillväxtresan och sikta mot lönsamhet.

Juli – september 2022 (samma period föregående år)

 • Försäljning konsument uppgick till 966 (1 401) TSEK motsvarande en minskning med 31,0%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 655 (773) TSEK motsvarande en minskning med 15,3%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 389 (636) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 59,4% (82,2).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 653 (-3 577) TSEK motsvarande en förbättring om 1 894 TSEK.
 • Av- och nedskrivningar uppgick till -988 (-769) TSEK och avsåg goodwill relaterad till dotterbolaget Hemp Juice Sp. z o.o.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 004 (-3 579) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,02 (-1,51) SEK.
 • Eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till -2 597 (16 860) TSEK.

Januari – september 2022 (samma period föregående år) 

 • Försäljning konsument uppgick till 5 351 (2 951) TSEK motsvarande en ökning med 181,3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 301 (1 692) TSEK motsvarande en ökning med 195,1%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 2 099 (1 339) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 63,6% (79,1).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -6 264 (-10 393) TSEK motsvarande en förbättring om 4 129 TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 398 (-10 436) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -4,72 (-4,92) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet 
Juli – september 2022

 • Mia Batljan meddelade styrelsen den 11 juli 2022 att hon avgår som styrelseledamot.
 • Hemply Balance genomförde i juli en riktad emission och tillfördes 1,35 MSEK efter emissionskostnader.
 • Hemply Balance reverserade förvärvet av det polska bolaget Hemp Juice sp. z.o.o.
 • Bolaget och Jonas Lenne ingick en överenskommelse den 8 september 2022 innebärande att Jonas Lenne lämnade uppdraget som VD den 31 oktober 2022.
 • Pingis Berg-Hadenius meddelade styrelsen den 26 september 2022 att hon träder tillbaka som styrelseordförande till följd av graviditet.


VD ord

Det är otroligt glädjande att vara tillbaka som VD i Hemply Balance efter att ha varit borta från posten i lite mer än ett år. Bolaget och marknaden har en enorm potential som vi ska tillvarata för att skapa lönsam tillväxt.

Hemply Balance ska åter bli lönsamma
Hemply Balance har de senaste månaderna gjort en intensiv omställningsresa mot lönsamhet samtidigt som vi nu genomgår en organisatorisk transformation på flertalet delar i verksamheten. Fokus ligger just nu på att förhöja den kundnöjdhet Bolaget tidigare haft genom att erbjuda en högkvalitativ kundupplevelse. Vi ser redan efter mindre justeringar att arbetet ger en positiv effekt och att vi är på väg i rätt riktning. För att uppnå våra mål kommer vi under det fjärde kvartalet arbeta både med nykundsanskaffning och optimera e-handeln för en ökad konverteringsgrad.

Utmanande marknad skapar möjligheter
Under årets första kvartal meddelade Hemply Balance att vi expander till Japan och under oktober erhöll vi importtillstånd för våra intimvårdsprodukter. Responsen från japanska återförsäljare och konsumenter har varit mycket positiv och det är med tillförsikt vi analyserar vilken uppsida den japanska marknaden kan ha för Hemply Balance. Vi ser en fortsatt utmanande marknad samtidigt som Hemply Balance produkter visat sig vara mindre konjunkturkänsliga än vissa andra konsumentartiklar.

Marknadsläget skapar incitament för nytänkande och effektiviseringsarbete som på kort och lång sikt kommer bidra till en redovisad tillväxt. Jag är övertygad om att en modigt kreativ organisation kommer bidra till nya möjligheter under utmanande marknadsförhållanden.

Nödvändiga åtgärder under kvartalet
Idag har Bolaget en stabil grund för att fortsätta tillväxtresan och sikta mot lönsamhet, vilket grundar sig i att vi har varit snabba med att vidta åtgärder. Under kvartalet reverserade vi förvärvet av det polska bolaget Hemp Juice Sp. z o.o. vilket har bidragit till ytterligare kostnadsnedskärningar.

Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission genom vilken vi tillfördes 1,35 MSEK efter emissionskostnader. Kapitalet möjliggör genomförandet av de åtgärder som krävs för att ta Hemply Balance till lönsamhet.

Arbetet med att reversera förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o. och den riktade emissionen drabbade i viss omfattning Bolagets kärnverksamhet, vilket medför att vi i det tredje kvartalet redovisar en nettoomsättningsminskning med cirka 15 procent jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen redovisas till 59,41 procent samtidigt som rörelsens kostnader uppgick till 3 305 TSEK.

Det fjärde kvartalet har inletts starkt och Hemply Balance har nu en tydlig strategi framåt samtidigt som vi fortsätter att utvecklas och tar steg mot lönsamhet. Rörelsens kostnader har optimerats och mer än halverats till ingången av det fjärde kvartalet.

Emil Sandin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com