Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Under kvartalet har Bolagets verksamhet omstrukturerats innebärande kraftigt minskade kostnader som ett förberedande steg inför en strukturaffär. Hemply Balance utvärderar kontinuerligt strategiska alternativ för verksamheten och genomför vid delårsrapporten utgivande en företrädesemission som innebär att Bolaget blir skuldfritt och mer attraktivt som förvärvsobjekt.

Första kvartalet 2024 (samma period föregående år)
Januari – Mars 2024
• Nettoomsättningen uppgick till 238 TSEK (458) motsvarande en minskning med 48,0%. Efter kvartalets utgång erhöll Bolaget en order om 600 TSEK från sin japanska distributör som kommer levereras under andra kvartalet 2024.
• Bruttoresultatet uppgick till 115 TSEK (286) motsvarande en bruttomarginal om 47,7%.
• Övriga externa kostnader uppgick till 708 TSEK och är kopplade till omstrukturering av verksamheten och är av engångskaraktär.
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -593 TSEK (-680).
• Resultat efter skatt uppgick till -594 TSEK (-1 185).
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,42).
• Eget kapital per den 31 mars 2024 uppgick till 996 TSEK (2 256).
 
Väsentliga händelser under första kvartalet
• Under januari beslutade Hemply Balance styrelse om ett utökat kostnadsbesparingsprogram innebärande att all försäljning fokuseras mot återförsäljare och den japanska marknaden samt att e-handeln avvecklas till följd av bristande lönsamhet.
• Nuvarande VD Emil Sandin beslutade i samförstånd med styrelsen att avsluta sin tjänst den första februari 2024 som följd av förändringarna och styrelseledamot Daniel Hallenberg tillträdde tjänsten som tillförordnad VD den första februari 2024.
• Under perioden 23 januari 2024 – 2 februari 2024 var nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Totalt nyttjades 16 715 800 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier och antal aktier uppgår efter emissionen till 38 324 317, aktiekapitalet ökade med 401 179 TSEK till 919 784 TSEK och Hemply Balance tillfördes 585 TSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter första kvartalet
• Den tredje april erhöll Hemply Balance en order om 0,6 MSEK från sin japanska distributör. Orden levereras under det andra kvartalet och medför en nettoomsättning om 0,6 MSEK.
• Den 4 april började teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission. Teckningsperioden pågar mellan 4 april 2024 – 18 april 2024. Hemply Balance kommer efter genomför företrädesemission vara skuldfritt.

VD ord
Under det första kvartalet har vi omstrukturerat verksamheten som ett förberedande steg inför en strukturaffär. Vi har genomfört ett ytterligare kostnadsbesparingsprogram som inneburit att e-handeln avvecklats samt att vi minskat bolagets kostnader ytterligare. Kostnadsbesparingsprogrammet har givit önskad effekt och vi har nu en minimal kostnadsbas för verksamheten samtidigt som vi vid delårsrapportens utgivande genomför en företrädesemission som innebär att bolaget kommer bli skuldfritt, vilket är ett ytterligare steg för att förbereda verksamheten inför en strukturaffär.

Parallellt med att vi intensifierat arbetet med att genomföra en strukturaffär ser vi en positiv utveckling på den japanska marknaden. Efter kvartalets utgång erhöll vi en order på 0,6 MSEK och sedan vi påbörjade försäljning i Japan under Q4 2022 har vi sett en månatlig tillväxt. Framgent kommer försäljningsinsatserna primärt att riktas mot den japanska marknaden samt vissa återförsäljare på den europeiska marknaden. Med nuvarande försäljningsnivå är avsikten att Hemply Balance kommer vara kassaflödesneutralt efter genomförd företrädesemission, vilket skapar en runway för att utvärdera strategiska alternativ för verksamheten med syfte att skapa högsta möjliga aktieägarvärde från emissionsnivån.

Daniel Hallenberg, tf VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com