Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Bolaget redovisar under kvartalet en nettoomsättning på 458 TSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar på -680 TSEK.

Januari – Mars 2023 (samma period föregående år)

· Försäljning konsument uppgick till 701 (2 583) TSEK motsvarande en minskning med 72,9%.
· Nettoomsättningen uppgick till 458 (1 295) TSEK motsvarande en minskning med 64,7%.
· Bruttoresultatet uppgick till 286 (979) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 62,4% (75,6).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -680 (-2 063) TSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -1 185 (-2 503) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-1,02) SEK
· Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till 2 256 (3 757) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Den 18 januari offentliggjorde Hemply Balance att man erhållit importtillstånd för Bolagets CBD oljor i Japan.
· Den 28 mars offentliggjorde Hemply Balance att man säkrar orders om cirka 7,8 MSEK i Japan under kommande två år.
· Den 29 mars offentliggjorde Hemply Balance att man förlängt en konvertibel om 5 MSEK till och med 30 september 2023. Bolaget äger rätt att under lånets löptid, dock senast 30 september 2023, begära konvertering av hela det utestående lånet, avgifter samt ränta till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Skulden är klassificerat som eget kapital.

VD har ordet

Utmanande kvartal
Årets första kvartal var utmanade med en sviktande försäljning samtidigt som nödvändiga åtgärder vidtagits för att Bolaget ska återgå till tillväxt. Nettoomsättningen har sjunkit delvis till följd av att i omsättningen för Q1 2022 ingick det polska dotterbolaget som avvecklades under 2022. Jämfört med Q1 2021 steg däremot bruttoomsättningen med 158%. EBITDA resultatet förbättrades både jämfört med 2021 och 2022. Jämfört med Q1 2022 uppgick förbättringen till 1 383 TSEK.

Om vi blickar framåt så har vi några spännande kvartal framför oss, framförallt drivet av vårt fokus på de asiatiska marknaderna med Japan som draglok.

Japan
Under kvartalet har vi tillsammans med vår japanska distributör satt upp en tydligare strategi för den japanska marknaden. Strategin resulterade i att vi ingick ett nytt avtal med Life Activation där vi är garanterade en minimivolym om 700 TEUR mellan perioden 1 juni 2023 till och med 1 juni 2025. Ordervolymen är garanterad givet att vi som bolag investerar 400 TEUR i marknadsföring i Japan under samma tidsperiod.

Det nya avtalet skapar förutsättningar för bolagets fortsatta tillväxtresa på en marknad där vi har ett tydligt regelverk att förhålla oss till. Sedan november månad, när det första importtillståndet erhölls, har vi sett en tillväxt månad för månad vilket har resulterat i att vi efter enbart 5 månader säljer fler produkter i Japan än på den europeiska marknaden.

Refinansiering
I slutet av kvartalet förlängde Bolaget ett lån om 5 MSEK till och med 30 september 2023. Styrelsen och jag arbetar intensivt för att hitta en lösning innan lånet förfaller, där flera olika möjliga lösningar undersöks. Dagens kapitalmarknad underlättar inte situationen men vi är förhoppningsfulla att en bra lösning kommer att hittas.

Bolaget står således inför en utmanande period kommande månader samtidigt som vi ser en enorm uppsida i Japan där vi tar viktiga steg för var dag.

Emil Sandin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.