Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2023. Hemply Balance redovisar under årets andra kvartal en nettoomsättning om 719 TSEK och ett rörelseresultat om -585 TSEK. Kassaflödet under det andra kvartalet redovisas till -97 TSEK, vilket är en förbättring med 2 465 TSEK jämfört med samma period föregående år.

Andra kvartalet 2023 (samma period föregående år)
April – juni 2023

 • Bruttoomsättningen för perioden uppgick till 1 131 (1 802) TSEK motsvarande en minskning med 37,2 %.
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 719 (1 351) TSEK motsvarande en minskning med 46,8 %.
 • Bruttoresultatet uppgick till 419 (731) TSEK, motsvarande en bruttomarginal om 58,3 % (75,6).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -585 (-2 548) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 233 (-6 891) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 (-2,71) SEK.
 • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 1 580 (-3 158) TSEK.

Januari – juni 2023 (samma period föregående år)

 • Bruttoomsättningen för perioden uppgick till 1 832 (4 385) TSEK motsvarande en minskning med 58,2 %.
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 176 (2 646) TSEK motsvarande en minskning med 55,5 %.
 • Bruttoresultatet uppgick till 705 (1 710) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 59,9 % (64,4).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 265 (-4 611) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 408 (-9 394) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,85 (-3,76) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet 
April – juni 2022

 • Under april månad erhöll Hemply Balance två ordrar från sin japanska distributör Life Activation som följd av att man ingått ett nytt distributörsavtal. Det totala ordervärdet uppgick till cirka 260 TSEK.
 • Den 24 maj föreslog styrelsen i Hemply Balance en företrädesemission om cirka 4,8 MSEK med en övertilldelningsoption om cirka 4 MSEK. Under 2021 upptog Hemply Balance ett lån om 5 MSEK varav 4 MSEK kommer kvittas i den kommande emissionen.
 • Den 30 juni beslutade Hemply Balance bolagsstämma att omvälja Johan Kleberg och Emil Sandin till styrelseledamöter samt Yvonne Tenninge till styrelseordförande. Bolagsstämman beslutade även om att genomföra den föreslagna företrädesemissionen samt att ändra antal aktier och aktiekapital i bolagsordningen, vilket möjliggör företrädesemission.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

VD ord

Nyemission
Under hela året har vi arbetat hårt med att skära kostnader och skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. I VD-ordet i Q1 rapporten nämnde jag att styrelsen arbetade intensivt för att hitta en lösning på bolagets lånesituation. Det arbetet resulterade i styrelsens förslag som kommunicerades den 24 maj 2023 att genomföra en företrädesemission om cirka 4,8 MSEK med en övertilldelningsoption om 4 MSEK i form av en riktad kvittningsemission till bolagets långivare till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. I enlighet med detta beslutade årsstämman den 30:e juni att genomföra emissionen. Teckningstiden påbörjas den 17:e augusti och pågår fram till och med den 31:e augusti. Ett Informationsmemorandum kommer att publiceras senast den 16 augusti. Det är förstås min förhoppning att så många av våra befintliga aktieägare som möjligt kommer att vilja var med och teckna sin andel i emissionen.

Andra kvartalet
Försäljningen i det andra kvartalet blev något bättre än årets första kvartal. Nettoomsättningen summeras till 719 TSEK, motsvarande en ökning med 36,3 % jämfört med föregående kvartal. Bruttomarginalen uppgick till 58,3 % och rörelseresultatet uppgick till -585 TSEK. Periodens kassaflöde förbättras avsevärt och redovisas till -97 TSEK, en förbättring med 2 465 TSEK jämfört med samma period föregående år.

Framåt
Vid en lyckad emission och tillförsel av rörelsekapital kommer vi att kunna göra de investeringar som krävs för att nå potentialen på den japanska marknaden. Under det första kvartalet ingick vi ett nytt avtal med vår japanska distributör som garanterar Hemply Balance en ordervolym om cirka 8 MSEK de kommande 24 månaderna givet att vi gör marknadsinvesteringar om cirka 4 MSEK på den japanska marknaden.

Vi har sedan dess, tillsammans med vår japanska distributör, arbetat fram en marknadsföringsplan för den japanska marknaden. Vi kommer bland annat att synas på flertalet mässor årligen samt arbeta med både traditionell och digital marknadsföring. Med ett tydligt regelverk i Japan underlättas marknadsföring och det är följaktligen på den japanska marknaden som vi kommer investera och ser bolagets stora uppsida på.

Bolaget står fortsatt inför en utmanande period samtidigt som vi har en framtidstro där vi genomför en emission och kan göra de investeringar som krävs för att accelerera bolagets tillväxttakt.

Emil Sandin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.