Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – juni 2022. Bolaget visar en fortsatt tillväxt och har under perioden januari – juni 2022 påvisat en nettoomsättningstillväxt med 21,49% jämfört med hela räkenskapsåret 2021.

April – juni 2022 (samma period föregående år)

 • Försäljning konsument uppgick till 1 802 (1 278) TSEK motsvarande en ökning med 41,0%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 351 (685) TSEK motsvarande en ökning med 97,2%
 • Bruttoresultatet uppgick till 731 (564) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 54,1% (82,2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 548 (-4 193) TSEK motsvarande en förbättring om 1 645 TSEK.
 • Av- och nedskrivningar uppgick till -4 287 (-769) TSEK och avsåg goodwill relaterad till dotterbolaget Hemp Juice Sp. z o.o.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 891 (-5 003) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -2,71 (-2,31) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till -3 158 (20 495) TSEK. Det egna kapitalet har påverkats negativt av av- och nedskrivningar med -4 287 TSEK under det andra kvartalet 2022.

Januari – juni 2022 (samma period föregående år) 

 • Försäljning konsument uppgick till 4 385 (1 550) TSEK motsvarande en ökning med 182,9%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 646 (919) TSEK motsvarande en ökning med 187,9%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 1 710 (703) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 64,6% (76,5).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 611 (-5 278) TSEK motsvarande en förbättring om 667 TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 394 (-6 857) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,76 (-3,47) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet 
April – juni 2022

 • Hemply Balance ingick samarbete med Health and Sport Nutrition Group HSNG AB som består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Fitness Market Nordic. Samarbetet omfattar försäljning av Bolagets intimvård, hudvård samt kosttillskott innehållande adaptogener.
 • Varumärket Hemp Juice ingick samarbetsavtal med polska Douglas som är en av Europas ledande plattformar för skönhets- och premiumprodukter. Samarbetet innefattar försäljning av samtliga Hemp Juice kosttillskottsprodukter.
 • Varumärket Hemply Balance lanserade i maj månad två nya och limiterade CBD-produkter: CBN+CBD oil samt CBG+CBD oil.
 • Den första juni lanserade varumärket Hemply Balance en ny kategori som omfattades av tre innovativa kosttillskott. Produkterna innehåller adaptogener, örtextrakt, vitaminer och mineraler.
 • Hemply Balance exklusiva distributör Göts & Brands fortsatte expandera Bolagets schweiziska verksamhet. Återförsäljarna Haar-Shop och PerfectHair började sälja Hemply Balance nya produktkategori adaptogener.

VD ord

ÅRETS ANDRA KVARTAL har varit Bolagets mest intensiva kvartal sedan noteringen av Bolaget. På grund av makroekonomiska händelser vidtogs sparåtgärder redan i början av kvartalet för att optimera Bolagets framtid. Sparåtgärder har vidtagits i samtliga bolag inom koncernen och på grund av tidigare ingångna avtal sågs den primära effekten under juni månad.

Trots besparingspaket är jag extra stolt över att vi summerar nettoomsättningen till 1 351 TSEK, en ökning med 97,2% jämfört med samma period föregående år. Tillväxten innebär att vi fortsätter på den tidigare inslagna banan och har de sex senaste kvartalen påvisat en tillväxt. Under årets första halvår redovisas även en förbättrad EBITDA jämfört med det första halvåret 2021 samtidigt som vi redan nu påvisat en omsättningstillväxt med 21% jämfört med helåret 2021. Siffrorna påvisar att vår tillsatta strategi börjar ge resultat och det är huvudsakligen varumärket Hemply Balance som står för koncernens tillväxt.

Hemp Juice – strategisk översyn
Vårt polska varumärke och dotterbolag Hemp Juice har drabbats väldigt hårt av den tragiska situationen dess grannland Ukraina. Konsumtionen i Polen har sjunkit kraftigt på grund av krigsoro, stagflation och allmänekonomisk osäkerhet enligt bland annat OECD[1]. Den förväntade tillväxten har uteblivit och därför inleddes en strategisk översyn av verksamheten. Som en konsekvens av detta har en nedskrivning om 4 287 TSEK skett.

Produktlanseringar under kvartalet
Kvartal två var produktlanseringsintensivt, totalt lanserades åtta nya produkter. Vi har under en tid bevakat den nationella och internationell positiva trenden för adaptogener och den första juni lanserade Hemply Balance en ny kategori kosttillskott innehållande adaptogener. Denna nya kategori har genererat ett stort intresse hos återförsäljare samt hos både befintliga- och nya kunder. Utöver den nya kategori adaptogener har Hemply Balance lanserat två nya CBD oljor, och varumärket Hemp Juice lanserade Hemply Balance intimvårdsprodukter under eget varumärke.

Japanska marknaden
Den japanska marknaden visar fortsatt stark tillväxt inom kategorin CBD, därför kommer fokus ligga på vår japanska distributör Life Activation LTD. På kort tid har vi lärt oss väldigt mycket om det japanska regelverket vilket gör att vi framgent kan hantera tullfrågor på ett mer effektivt sätt, vilket är viktigt för ett snabbare produktflöde in på den japanska marknaden.

Framåtblickande
Fortsatt jobbar vi för att optimera verksamheten för att ytterligare stärka Bolagets affär och position på den nationella och internationella marknaden. Vi fortsätter enligt den kommunicerade förvärvsstrategin, dock kommer vissa kriterier och fokusområden att ändras. Bland annat kommer vi se över vilka potentiella samgåenden eller alternativa förvärvskandidater som är rätt för Bolaget, då det makroekonomiska klimatet är mer svårnavigerat nu än under 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl

[1] Poland Economic Snapshot: https://www.oecd.org/economy/poland-economic-snapshot/