Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023.

Oktober – december 2023 (samma period föregående år)
· Försäljning konsument uppgick till 897 TSEK (1 944) motsvarande en minskning med 53,9%.
· Nettoomsättningen uppgick till 539 TSEK (1 369) motsvarande en minskning med 60,7%.
· Bruttoresultatet uppgick till 292 TSEK (1 090) motsvarande en bruttomarginal om 54,3% (79,6).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 225 TSEK (222).
· Resultat efter skatt uppgick till -1 225 TSEK (2 528). Resultatet har påverkats av kostnader för avveckling av det holländska dotterbolaget som kommer att likvideras under första kvartalet 2024.
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (0,90).
· Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 371 TSEK (2 603).

Januari – December 2023 (samma period föregående år)
· Försäljning konsument uppgick till 3 585 TSEK (7 295) motsvarande en minskning med 50,9%.
· Nettoomsättningen uppgick till 2 095 TSEK (4 670) motsvarande en minskning med 55,1%.
· Bruttoresultatet uppgick till 1 628 TSEK (3 190) motsvarande en bruttomarginal om 77,7% (68,3).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3 580 TSEK (-6 041).
· Resultat efter skatt uppgick till -3 596 TSEK (-9 870).
· Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-3,69).
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2023.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
· Den 30 oktober hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om ändring av gränserna gällande antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet med cirka 6 888 051 SEK för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.
· Den extra bolagsstämman beslutade även att välja Marcus Bonsib till styrelseordförande samt Alexander Dypbukt, Daniel Hallenberg och Mikael Lundgren till styrelseledamöter och att entlediga tidigare styrelseordförande Yvonne Tenninge och styrelseledamot Emil Sandin.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet
· Under januari beslutade Hemply Balance styrelse om ett utökat kostnadsbesparingsprogram innebärande att all försäljning fokuseras mot återförsäljare och den japanska marknaden samt att e-handeln av vecklas till följd av bristande lönsamhet.
· Nuvarande VD Emil Sandin beslutade i samförstånd med styrelsen att avsluta sin tjänst den första februari 2024 som följd av förändringarna och styrelseledamot Daniel Hallenberg tillträdde tjänsten som tillförordnad VD den första februari 2024.
· Under perioden 23 januari 2024 – 2 februari 2024 var nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Totalt nyttjades 16 715 800 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier och antal aktier uppgår efter emissionen till 38 324 317, aktiekapitalet ökade med 401 179 TSEK till 919 784 TSEK och Hemply Balance tillfördes 585 TSEK före emissionskostnader.

VD ord

När vi summerar helåret 2023 kan det konstateras att året till viss del präglats av utmaningar, och resultatmässigt hade vi förväntat oss ett annat utfall. Trots detta har vi aktivt arbetat för att skapa grund för att kunna utnyttja de möjligheter som finns tillgängliga för oss, vilket har föranlett att vi nu utvärderar strategiska alternativ för verksamheten.

Under året ser vi att rörelsens kostnader har minskat kraftigt och att vi fortsätter att expandera i Japan. Den japanska marknaden har under helåret 2023 stått för en betydande del av försäljningen samtidigt som vi sett en sämre utveckling på e-handeln som följd av svårigheter med marknadsföring och en fortsatt svår makroekonomi. Utvecklingen resulterade i att styrelsen under januari 2024 beslutade om ett utökat kostnadsbesparingsprogram innebärande att vi nu fokuserar försäljningsinsatserna mot återförsäljare i Europa samt den japanska marknaden. Vi har även avvecklat befintlig e-handel till följd av bristande lönsamhet och har minskat kostnaderna ytterligare för att göra Hemply Balance kassaflödesneutralt.

När vi nu blickar framåt har vi en minimal kostnadsbas samtidigt som bolaget i februari tillfördes cirka 585 TSEK före transaktionskostnader genom optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Likviden möjliggör för Hemply Balance att fortsätta fokusera på den japanska marknaden där vi ser en positiv utveckling och vi fortsätter att etablera nya samarbeten med återförsäljare och exekvera vår marknadsplan tillsammans med vår japanska distributör. Vi har nu en stabil grund för att aktivt utvärdera olika strategiska alternativ för verksamheten, vilket kan inkludera försäljning, sammanslagning eller omvänt förvärv av annat bolag.

Daniel Hallenberg, tf VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@hemplybalance.com
 
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com