Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Hemply Balance redovisar under det fjärde kvartalet ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 222 TSEK vilket är en resultatförbättring med 4 148 TSEK jämfört med samma period föregående år.

Fjärde kvartalet 2022 (samma period föregående år)
Oktober – december 2022
– Bruttoomsättningen för perioden uppgick till 1 944 (1 873) TSEK motsvarande en ökning med 3,8%.
– Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 369 (1 061) TSEK motsvarande en ökning med 29,0%.
– Bruttoresultatet uppgick till 1 091 (863) TSEK, motsvarande en bruttomarginal om 79,6% (81,3).
– Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 222 (-3 926) TSEK motsvarande en förbättring med 4 148 TSEK.
– Av- och nedskrivningar uppgick till -2 (-10 765) TSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till 2 528 (-14 691) TSEK.
– Resultat per aktie uppgick till 0,90 (-6,14) SEK.

Januari – december 2022 (samma period föregående år)
– Bruttoomsättningen för perioden uppgick till 7 295 (4 599) TSEK motsvarande en ökning med 58,6%.
– Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 670 (2 178) TSEK motsvarande en ökning med 114,4%.
– Bruttoresultatet uppgick till 3 190 (1 626) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 68,3% (76,0).
– Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -6 041 (-12 212) TSEK motsvarande en förbättring om 6 171 TSEK.
– Av- och nedskrivningar uppgick till -5 472 (-13 072) TSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till -9 879 (-25 327) TSEK.
– Resultat per aktie uppgick till -3,69 (-11,34) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet 
Oktober – december 2022
– Den 13 oktober offentliggjorde Hemply Balance att man erhållit importtillstånd för Bolagets intimvårdsprodukter i Japan.
– Den 14 oktober beslutade en extra bolagsstämma om minskning av aktiekapitalet med 37 018,68 SEK (avrundat till två decimaler) från 1 004 624,28 SEK (avrundat till två̊ decimaler) till 967 605,59 SEK (avrundat till två decimaler) genom riktad inlösen av 108 000 aktier.
– Den 14 oktober valde den extra bolagsstämman Yvonne Tenninge till ny styrelseordförande.
– I oktober förlängde Hemply Balance konvertibel om 5 MSEK till och med 31 mars 2023. Bolaget äger rätt att under lånets löptid, dock senast 31 mars 2023, begära konvertering av hela det utestående lånet, avgifter samt ränta till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Skulden är sedan den 17 oktober klassificerat som eget kapital.
– Styrelsen för Hemply Balance valde den 26 oktober Emil Sandin till ny VD.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
· Den 18 januari offentliggjorde Hemply Balance att man erhållit importtillstånd för Bolagets CBD oljor i Japan.

VD har ordet
Rubriken på senaste VD-ordet var “PÅ VÄG MOT LÖNSAMHET”. Det är därför oerhört glädjande att vi i Q4 redovisar en förbättring av rörelseresultatet med 4 148 TSEK och faktiskt redovisar ett positivt resultat. Detta är resultatet av en lyckad organisatorisk transformation där det tagits smärtsamma beslut som lett till betydande kostnadsnedskärningar.

Händelserikt kvartal med förbättrade resultat
Jag är verkligen stolt över hur vi har lyckats vända Bolagets utmaningar till möjligheter under kvartalet. Trots kraftiga kostnadsnedskärningar ökar vi nettoomsättningen med cirka 30% jämfört med samma period föregående och vi redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 222 (-3 926) TSEK. Under kvartalet har vi även återfått Bolagets fina bruttomarginal på cirka 80% och det positiva resultatet ger ny energi till Bolaget.
Hemply Balance har tidigare varit ett lönsamt bolag som redovisat en stark tillväxt. Med det fjärde kvartalets resultat i ryggen, där vi även expanderat till Japan är vägen framåt glasklar – lönsam tillväxt.

Japanska marknaden
Under kvartalet har fokus varit på Bolagets kärnverksamhet och expansion till Japan där vi nu erhållit alla nödvändiga importtillstånd. Som tidigare kommunicerat har Japan ett tydligt regelverk kring CBD produkter. Vi ser en enorm uppsida på den japanska marknaden samtidigt som ett tydligt regelverk underlättar marknadsföring. Sedan erhållandet av det första importtillstånd under oktober 2022 har vi exporterat 1 000 produkter till Japan och våra CBD oljor lanseras inom kort i Japan.

Framtida kapitalstruktur
Även om vi under Q4 lyckades vända ett negativt rörelseresultat till positivt så återstår det fortfarande mycket arbete och även investeringar för att nå till de volymer vi alltid siktat på. I skrivande stund så arbetar jag och styrelsen med vår kapitalstruktur och att tillsammans med våra långivare hitta en lösning på framtida kapitalstruktur. Diskussionen är positiv där både långivare och Bolaget hoppas att man inom kort kan hitta en hållbar lösning för båda parter.

Vi blickar nu framåt och fortsätter exekvera på den inslagna strategin där vi har ett tydligt mål för 2023 – att ta betydande marknadsandelar på den japanska marknaden!

Emil Sandin, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.