Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets kvartalsrapport för perioden januari – mars 2021.

Första kvartalet 2021 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 234 TSEK (1 373).
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 085 TSEK (-277).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,04 SEK (-553,90).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -39 TSEK (1 290).

Väsentliga händelser under perioden
Januari – mars

  • Bolaget tecknade ett exklusivitetsavtal på 12 månader med LYKO i Norden avseende försäljning av intimvårdsprodukter.
  • Bolagets kosttillskott har börjat säljas via återförsäljaren LYKO i Tyskland, Holland, Polen och Österrike.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
April

  • Hemply Balance har godkänts för notering på NGM Nordic SME och första handelsdag är 6 maj 2021.
  • Avslutad emission av units inför notering på NGM Nordic SME.

Sammanfattning av VD ord:

Under det första kvartalet har Bolaget fokuserat på de viktigaste milstolparna i Bolagets historia. Att bli det första bolaget med CBD- och hampaprodukter att noteras i EU samt att bli det första bolaget i Europa att lansera intimvårdprodukter med CBD. Flera positiva milstolpar har inträffat i kvartalet där LYKO påbörjat försäljning av våra kosttillskott i Tyskland, Österrike, Polen och Holland. Därtill har Bolaget ingått ett exklusivitetsavtal med LYKO för våra intimvårdsprodukter. Bolaget ser med tillförsikt på hur detta ökar Bolagets omsättning och varumärkeskännedom. Arbetet med noteringsprocessen har gett bra exponering och önskan att vilja bli aktieägare i Hemply Balance var stark, och emissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till 716%.

Hemply Balances kvartalsrapport januari – mars 2021 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från Bolagets webbplats https://hemplybalance.com/financial-reports/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl: 15:00 (CEST).

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.