Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets kvartalsrapport för perioden april – juni 2021.

Andra kvartalet 2021 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 685 TSEK (1 831).
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 962 TSEK (-1 995).
  • Resultat per aktie uppgick till -2,31 SEK (-1,24).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 6 160 TSEK (-146).

Väsentliga händelser under perioden
April – Maj

  • Den 20 april 2021 avslutades emissionen av units som genomfördes inför noteringen på NGM Nordic SME. Den totala teckningen uppgick till cirka 89,4 MSEK, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 715 procent. Handeln i Bolagets aktie på Nordic Growth Market NGM AB inleddes den 6 maj.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Hemply Balances kvartalsrapport april – juni 2021 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från Bolagets webbplats https://hemplybalance.com/financial-reports/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl: 15:00 (CEST).

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.