Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021

Fjärde kvartalet 2021 (samma period föregående år)

 • Bruttoomsättningen för perioden uppgick till 1 873 (1 667) TSEK.
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 061 (1 556) TSEK. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 863 (1 190) TSEK. 
 • Bruttomarginalen uppgick till 81,3% (76,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -6,14 (-1,05) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet 
Oktober – december 

 • Jonas Lenne tillträdde som ny VD i Bolaget under oktober månad.
 • Bolaget offentliggjorde den 2 november sin förvärvsstrategi.
 • Bolaget säkrade finansiering om 6,3 MSEK genom utnyttjande av (TO1) teckningsoptioner samt upptagande av lån.
 • Bolaget tecknade en avsiktsförklaring om att förvärva polska CBD-bolaget Hemp Juice.
 • Bolaget utökade samarbetet med schweiziska Götz & Brands från distributör till ”Exklusiv distributör”. Avsikten är att under första kvartalet 2022 lansera hemplybalance.ch som Götz & Brands har fullt ansvar för vad gäller försäljning och drift.
 • Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med Apohem, Svenskt Kosttillskott och Wellbinista gällande försäljning av Bolagets produkter.
 • Bolaget tecknade en avsiktsförklaring med japanska Life Activation Co. LTD med avsikt att kliva in på den japanska CBD-marknaden 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

 • Bolaget slutförde förvärvet av 100% av aktierna i det polska bolaget Hemp Juice och inledde arbetet med att implementera en ny operativ struktur. Som del av denna kommer verksamheten i det holländska dotterbolaget Glowing Pine BV nedmonteras. Detta föranledde en nedskrivning av goodwill om 10,8 MKR i det fjärde kvartalet.
 • Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med Bangerhead gällande försäljning av intimvårdsprodukter.
 • Bolaget lanserade en ny produkt – Lip Balm.

Sammanfattning av VD ord

Ett intensivt och inspirerande kvartal med tillväxt
Strax efter mitt tillträde arbetade vi fram och offentliggjorde vår förvärvsstrategi varpå vi initierade förvärvsarbetet. Arbetet resulterade i att vi den 20 december 2021 skrev en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av aktierna i det polska bolaget Hemp Juice Sp. zo.o. Redan den 8 februari 2022 slutfördes förvärvet av Hemp Juice.

Synergier stärker tillväxt och marginaler
Hemp Juice är ett välskött bolag med ett eminent humankapital. Med bolagens gemensamma know-how kan vi i effektivisera allt från produktutbud, produktion, inköp, lagerhållning till en effektivare kostnadsbas. Förvärvet är vårt första och viktigaste steg på vår förvärvsresa i Europa.

Under februari 2022 offentliggjorde Bolaget proformasiffror 2021 med anledning av förvärvet av Hemp Juice. Proformaredovisningen visar att nettoomsättningen 2021 hade varit cirka 159% högre om vi konsoliderat Hemp Juice siffror under helåret 2021. Bruttovinsten hade varit 158% högre och redovisat bruttomarginal hade uppgått till 76,64%.

Försäljning fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalet omfattades alltjämt av intensiva kampanjperioder innefattande Black Week och mellandagsrea. Under mitten av kvartalet lanserade vi nya produkter, vilket visade sig vara uppskattat av våra kunder. Uppemot 80% av kvartalets omsättning inbringades efter lanseringen. Samtidigt ökade vi bruttoomsättningen med 33,6% och nettoomsättningen ökade med 37,2% jämfört med kvartal tre, vilket visar att vår marknads- och försäljningsplan, inför och under kvartalet, var bra planerad och genomförd.

Även då det fjärde kvartalet var en intensiv kampanjperiod, lyckades vi upprätthålla en god bruttomarginal om 81,3%.

Nedskrivningar och framtida kostnadsoptimering
I samband med tillträdet av aktierna i Hemp Juice har vi beslutat att optimera bolagets operativa drift för att minska kostnader och optimera tillväxt. Detta innebär att koncernens nuvarande verksamhet koncentreras till det svenska och polska bolaget och att vi förbereder en nedmontering av vårt holländska bolag, Glowing Pine. Det sker genom en nedskrivning av goodwill om 10 765 TKR, vilket är förklaringen till kvartalets resultat.

Framåt
Sedan mitt tillträde i oktober månad har vi tagit välgrundade beslut och investerat för att påvisa en fin tillväxt under 2022. Vi har byggt en förvärvsmodell som vi kontinuerligt arbetar med och har en stark tilltro till, för att fortsätta expandera och ta marknadsandelar på den europeiska marknaden. Under 2022 höjer vi ambitionsnivån, där vårt mål är både god tillväxt och effektivisering, genom synergier med Hemp Juice.

Jonas Lenne 
CEO Hemply Balance Holding AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Bolagets mål är att genom konsolidering befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter Europa. Hemply Balance äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl.