Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) har idag förvärvat 100% av aktierna i Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice")

Bakgrund
Under december månad offentliggjorde Hemply Balance att man ingått en avsiktsförklaring med det polska bolaget Hemp Juice. Sedan offentliggörandet har Hemply Balance genomfört en due diligence av Hemp Juice och idag har parterna kommit överens om att genomföra Transaktionen på de villkor som framgick i avsiktsförklaringen.

Transaktionen i sammandrag

  • Kvittningsemission av 120 000 aktier i Hemply Balance till aktiekursen 25,235 SEK. Aktierna i Bolaget är föremål för en lock-up där säljarna kan avyttra 10% av sitt innehav efter 18 månader, 20% efter 30 månader och 100% efter 42 månader.
  • En kontant betalning uppdelad mellan 2022 – 2024 på € 220 000.
  • En möjlig tilläggsköpeskilling uppdelad mellan 2022 – 2026 på € 460 000. Tilläggsköpeskillingen är villkorad att säljarna uppnår på förhand fastställda marginaler och försäljningsmål.
  • Transaktionen villkorar att säljarna stannar i sina befintliga roller i åtminstone fyra år.

Bakgrund och motiv till förvärvet
Den europeiska marknaden för CBD växer kraftig och väntas ha en årlig tillväxttakt om 40% till och med år 2029 då marknadsvärdet (total addressable market) estimeras till omkring 7,38 miljarder EUR.[1] I den expansiva miljö som Bolaget verkar inom ser Hemply Balance potential i att förvärva bolag i Europa för att befästa positionen som en ledande aktör inom branschen. Med Hemply Balance unika position och möjlighet till förvärv kommunicerade Bolaget en förvärvsstrategi under det fjärde kvartalet 2021. I anslutning till offentliggörande av förvärvsstrategi initierade Bolaget arbetet för att genomföra sitt första förvärv, varpå Bolaget nu genomför sitt första förvärv och tar ett viktigt steg i sin fortsatta expansion på den europeiska marknaden.

Parternas överenskommelse föreskrivs med villkoret att nyckelpersoner stannar i sina befintliga roller i åtminstone fyra år där avsikten är att säljarna ska fortsätta expandera på den polska marknaden. Förvärvet medför även signifikanta kostnads- och tillväxtsynergier för Hemply Balance. Bolaget har identifierat skalfördelar inom exempelvis produktion till en mer fördelaktig kostnadsbas, effektivitetsvinster inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling samt ett framstående humankapital och intäktstillväxt.

Parallellt med expansionen på den polska marknaden ser parterna goda möjligheter att utveckla Hemp Juice B2B-försäljning på den europeiska marknaden.

Om Hemp Juice
Hemp Juice är ett av Polens starkaste varumärken inom CBD-branschen samtidigt som man har ett brett produktsortiment innefattande kosttillskott, kosmetiska produkter samt husdjursprodukter. Hemp Juice har varit lönsamma och haft en mycket stark försäljningstillväxt sedan bolaget grundades 2019. Försäljningen är enkom egen e-handel vilket bidragit till goda bruttomarginaler.

Hemp Juice redovisade en bruttoomsättning på 3,98 MSEK och ett resultat på 57 TSEK för räkenskapsåret 2021. Bruttomarginalen för räkenskapsåret uppgick till 77%.

Kommentarer
“Idag är det en förträfflig dag för Hemply Balance. Strax efter mitt tillträde arbetade vi fram, samt offentliggjorde, vår förvärvsstrategi och efter cirka tre månader, förvärvar vi det första bolaget. Hemp Juice är ett entreprenöriellt drivet och välskött bolag som vi ser väldigt goda synergier med. Detta är det första och viktiga steget på vår förvärvsresa ut i Europa”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance.

“Vi är väldigt glada över att vara en del av Hemply Balance. Att vara en del av en större struktur ger vårt varumärke en fantastiskt möjlighet till starkare tillväxt”, säger Radoslaw Budzik, VD Hemp Juice.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com

[1] MarketWatch, Europe CBD oil Market size, Share 2022 Growing Rapidly with Recent Trends, Development, Revenue, Demand and Forecast to 2029, 2021-12-27.