Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och de tidigare ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”) har kommit överens om att Bolagets förvärv av Hemp Juice ska reversernas.

Då Hemp Juice inte har utvecklats på det sätt Parterna förväntat sig och då Bolaget inte är berett att fortsätta göra de investeringar som antas nödvändiga för att vända utvecklingen har Parterna gemensamt beslutat att det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 8 februari 2021 ska återgå och att Parterna istället ska fortsätta sitt samarbete i andra former.

Återgången i korthet

  • De tidigare aktieägarna av Hemp Juice ska återfå samtliga aktier i Hemp Juice.
  • De tidigare ägarna av Hemp Juice ska lämna ifrån sig de 120 000 aktier dessa erhöll i Bolaget som del av köpeskillingen för aktierna i Hemp Juice.
  • De tidigare ägarna till Hemp Juice ska tillse att Hemp Juice återbetalar cirka 300 TSEK som Bolaget tillhandahållit i finansiering av Hemp Juice. 70 procent av betalningen ska erläggas innan 31 december 2022 och resterande 30 procent under första halvan av 2023.

Återgångens juridiska struktur är ännu inte bestämd. Avsikten är att den ska genomföras så snart och så kostnadseffektivt som möjligt.

Återgångens finansiella påverkan på Bolaget
Av Hemply Balances delårsrapport den 19 juli 2022 framgår att Hemply Balance skrivit ned goodwill relaterad till Hemp Juice med 3 219 TSEK. Nedskrivningen motiverades av Hemp Juices låga omsättning. Av Hemply Balances delårsrapport den 19 juli 2022 framgår att Hemply Balance skrivit ned fordringar på Hemp Juice med cirka 800 TSEK. Hemply Balance bedömer att återgången kommer att ha marginell påverkan på omsättningen framgent samtidigt som den förbättrar Bolagets finansiella ställning på kort sikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Hemplys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com