Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2021 att Bolaget har upptagit ett lån från Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal och Niclas Löwgren (”Långivarna”) om totalt 5,0 MSEK med rätt för dessa till att konvertera lånet till aktier i Bolaget till en förutbestämd kurs om 22,50 SEK per aktie och med en löptid till och med 30 september 2022. Hemply Balance och Långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga lånet till och med 31 mars 2023.

Långivarnas räntefordran på lånet fram till och med 30 september 2022 har kvittats mot aktier i Bolaget i samband med den riktade nyemission som Hemply Balance extra bolagsstämma beslutade om den 12 juli 2022.

Sammanfattning av huvudsakliga lånevillkor
· Lånet om 5 MSEK förlängs till och med 31 mars 2023.
· Lånet löper räntefritt under perioden 1 oktober 2022 – 31 december 2022.
· Från och med 1 januari 2023 löper en månatlig ränta om 2%.
· 1 januari 2023 utgår en uppläggningsavgift om 10% (500 000 SEK). Avgiften läggs till kapitalbeloppet så att ränta om 2% löper även på denna.
· Ränta och uppläggningsavgift betalas i samband med att lånet återbetalas.
· Långivarna äger rätt att kvitta hela eller delar av utestående fordran mot aktier i emissioner som genomförs under lånets löptid till en kurs motsvarande 85% av det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 10 handelsdagarna före dagen när Långivarna påkallar konvertering.
· I det fall lånet inte är återbetalat till fullo per förfallodatum ska Bolaget inom 14 dagar efter förfallodatumet kalla till bolagsstämma för beslut om företrädesemission till ett belopp som minst motsvarar utestående lånebelopp och ränta.
· Hemply Balance äger rätt att under lånets löptid, dock senast 31 mars 2023, begära konvertering av hela det utestående lånet, avgifter samt ränta till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Lånebeloppet är per idag hänfört till eget kapital.

Styrelsen för Hemply Balance bedömning är att det är till fördel för Bolaget att förlänga avtalet på dessa villkor.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
 
Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com