Högsta domstolen i Frankrike upphäver beslut som förbjuder laglig försäljning av CBD. Beslutet innebär att CBD som producerats på EU:s inre marknad inte kan anses olagligt i Frankrike. Med utgångspunkt i den fria handeln inom EU menar Cour de cassation att CBD får säljas fritt i franska butiker och upphäver följaktligen tidigare beslut om förbud

EU-domstolen har i dom den 19 november 2020 i mål C-663/18 poängterat att en medlemsstat inte kan förbjuda saluföring av CBD som lagligen har tillverkats i en annan medlemsstat. Högsta domstolen i Frankrike går således på EU-domstolens linje och tillåter försäljning av CBD i butiker, skriver Reuters den 23 juni 2021. 

Avgörandet skapar ytterligare försäljningsmöjligheter på den europeiska marknaden för Hemply Balance. Den positiva marknadsutvecklingen som just nu råder inom EU bidrar till att fler möjligheter öppnas och ligger i god tid för bolagets expansionsplaner. 

Kommentarer:
Vi ser positivt på de avregleringar som just nu sker i Europa. Fler länder väljer att tillåta försäljning av CBD, vilket skapar förutsättningar för Hemply Balance att expandera till fler europeiska länder samtidigt som det öppnar möjligheter för oss att bredda vårt produktutbud, säger Emil Sandin, VD Hemply Balance. 

För att läsa Reuters artikel, besök: https://www.reuters.com/article/us-france-cannabis-idUSKCN2DZ27B 

För att läsa EU-domstolens avgörande, besök: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0663&from=SV 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin 
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com