Bolagsordning / Articles of Association

Bolagsordning / Articles of Association

Hemply Balance Holding AB (publ)  

Org.nr / Reg. no. 559206-7168

§ 1  Firma / Company name

Bolagets firma är Hemply Balance Holding AB (publ). / The company’s name is Hemply Balance Holding AB (publ).

§ 2  Styrelsens säte / The registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. / The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm.

§ 3  Verksamhet / Objects of the company

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag och därmed förenlig verksamhet. / The object of the company’s business shall be to own and manage shares in subsidiaries and affiliated companies and thereto associated activities.

§ 4  Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000kronor och högst 2 000 000 kronor. / The share capital shall total not less than SEK 500,000and not more than SEK 2,000,000.

§ 5  Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 600 000och högst 6 400 000. / The number of shares shall total not less than 1,600,000 and not more than 6,400,000.

§ 6  Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. / The board of directors shall consist of 3- 10 directors with not more than 10 alternate directors. 

§ 7  Revisorer / Auditors

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. / One or two auditors with or without alternate auditors shall be appointed. 

§ 8  Kallelse / Notice

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. / Notice to attend annual general meeting and other general meetings shall be no earlier than six weeks and no later than four weeks before the general meeting and in the case of extra general meeting which shall not deal with a change in the articles of association no earlier than six weeks and no later than two weeks before the general meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. / Notice to attend a general meeting shall be published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company´s website. At thetime of the noticeit shall beinformed thatthe notice has beenadvertised in Svenska Dagbladet.

§ 9  Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. / The annual general meeting shall be held annually within six (6) months after the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma / Proceedings at the annual general meeting shall consider the following matters:

1) Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the general meeting

2) Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the list of voters

3) Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Consideration of whether the general meeting has been properly convened

5) Godkännande av dagordning / Approval of agenda

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual accounts and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor’s report thereon

7) Beslut / Resolutions

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / regarding adoption of the profit and loss account, the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / regarding application of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet, and

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / regarding discharge from liability for the directors and the managing director

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of fees for directors and auditors 

9) Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter / Election of a board of directors and appointment of auditors and alternate auditors

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen / Other matters relevant to the general meeting according to the Companies Act or the articles of association

§ 10  Rätt att delta i bolagsstämma / The right to attend general meetings

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt förgående stycke. / Shareholders, wishing to attend a general meeting, must report its participation to the company no later than the date and time set out in the notice to the general meeting. The latter date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not take place earlier than the fifth business day prior to the general meeting. Shareholders may bring one (1) or two (2) advisors to the general meeting, subject to the shareholder notifying this according to what is set out above.

§ 11  Tvist / Dispute

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska ärendet hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande. / In the event of a dispute between the company and the board, director, managing director, liquidator or shareholder, the matter shall be determined by arbitrators in accordance with the Swedish Arbitration Act (1999: 116).

§ 12  Avstämningsförbehåll / Record day provision

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). / The shareholder or trustee who, on the record day, is entered in the share register and recorded in a record register, according to Chapter 4. the Act (1998: 1479) on central securities depositories and the keeping of financial instruments or the one recorded in a reconciliation account in accordance with Chapter 4. Section 18, first paragraph 6-8, mentioned law, shall be assumed to be competent to exercise the rights set forth in Chapter 4. Section 39 of the Companies Act (2005: 551).

§ 13   Räkenskapsår / Financial year

Räkenskapsår är 0101 – 1231. / The financial year shall be 0101 – 1231.

Finansiell kalender

Q1-rapport 1 januari – 31 mars 2021, 19 maj 2021

Q2-rapport (1 april – 30 juni 2021): 19 juli 2021

Q3-rapport (1 juli – 30 september 2021): 5 november 2021

Q4-rapport (1 oktober – 31 december 2021, Bokslutskommuniké 2021): 25 februari 2022